Slovenske raziskave

  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper je za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 2008 izdelala "Metodologijo ocene ekonomskih učinkov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu", ki je bila prvič javno predstavljena na mednarodni konferenci Uspešni delajo varno in zdravo (Brdo pri Kranju, 7. oktober 2008).

 

EUROFOUND: POROČILO O PSIHOSOCIALNIH TVEGANJIH NA DELOVNEM MESTU V SLOVENIJI (2012)

Poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji, katerega avtorja sta red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela in doc. dr. Miroljub Ignjatović (FDV), obravnava podatke o delovnih razmerah ter psihičnih in zdravstvenih tveganjih v delovnem okolju v Sloveniji, ki so bili pridobljeni s 5. evropsko raziskavo o delovnih razmerah (2010) in slovenskim modulom o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu (2010). Analiza kaže, da slovenski delavci v primerjavi s povprečjem v EU 27 poročajo, da delajo več (zlasti ženske), da so manj zadovoljni z delovnimi razmerami, da doživljajo večjo zaposlitveno negotovost, da so pogosteje prisotni na delovnem mestu kljub bolezni (prezentizem) in redkeje izostajajo z dela (absentizem). Večina slovenskih anketirancev je poročala, da pri delu doživljajo stres, več kot 40 % pa jih je navajalo splošno utrujenost. Toda posebnih razlik med slovenskimi izsledki in povprečjem v EU 27 glede različnih oblik psihičnega nasilja/zlorab ni. Besednih žalitev je manj, zato pa slovenski anketiranci pogosteje poročajo o grožnjah in ponižujočem ravnanju. Podatki, pridobljeni z modulom o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji (2010), so ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o slabih izkušnjah, povezanih s prevelikim obsegom in slabo organizacijo dela, manj pa o doživljanju psihičnega nasilja, najmanj pa fizičnega nasilja. Psihičnemu nasilju je bila izpostavljena desetina anketirancev, nekoliko več žensk kakor moških. Zdravstvene in psihične težave, o katerih je poročalo največ anketirancev, so bile: živčnost, spalne motnje in mišična napetost.

Poročilo o psihosocialnih tveganjih na delovnem mestu v Sloveniji (slovenskoangleško)

 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER: METODOLOGIJA OCENE EKONOMSKIH UČINKOV ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (2008)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper je za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 2008 izdelala "Metodologijo ocene ekonomskih učinkov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu", ki je bila prvič javno predstavljena na mednarodni konferenci Uspešni delajo varno in zdravo (Brdo pri Kranju, 7. oktober 2008).

 

URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: ANALIZA OBREMENITEV DELAVCEV V ZVEZI S HRUPOM V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH (1999)

Analiza obremenitev delavcev v zvezi s hrupom v izbranih slovenskih podjetjih (132 KB). Raziskava je bila izvedena leta 1999 na podlagi vprašalnikov, ki jih je pripravil Urad RS za varnost in zdravje pri delu.

 

URAD RS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU: ANALIZA OBREMENITEV DELAVCEV V ZVEZI Z IZPOSTAVLJENOSTJO NEVARNIM KEMIČNIM IN BIOLOŠKIM DEJAVNIKOM V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH (1999)

Analiza obremenitev delavcev v zvezi z izpostavljenostjo nevarnim kemičnim in biološkim dejavnikom v izbranih slovenskih podjetjih (122 KB). Raziskava je bila izvedena leta 1999 na podlagi vprašalnikov, ki jih je pripravil Urad RS za varnost in zdravje pri delu.