Spletni slovar

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y "

Strokovni izrazi

ability

ability to work
delovna sposobnost, zmožnost za delo

abrasive

abrasive wheel
brusilni kolut

absence

absence from work
odsotnost z dela

absence from work due to health reasons
odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov

increased sickness absence
pogostejše odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov

absenteeism

absenteeism
izostajanje (od dela)

absenteeism
absentizem

abuse

abuse
zloraba

alcohol abuse
čezmerno pitje alkohola, čezmerno pitje alkoholnih pijač

drug abuse
zloraba drog

person is abused, threatened or assaulted at work
oseba je pri delu deležna žalitev, groženj ali napadov

psychological abuse
psihično nasilje, duševno nasilje

substance abuse
zloraba snovi

verbal abuse
besedna žalitev, besedna razžalitev

accident

accident
nezgoda (pri delu)
nesreča

accident at work
nezgoda pri delu
nesreča, nesreča pri delu

commuting accidents
nezgode pri prevozu na delo in z dela

fatal accident at work
nezgoda pri delu s smrtnim izidom
smrtni primer

largest cause for accidents
najpogostejši razlogi za nezgode pri delu

road accidents
prometne nesreče

accountability

accountability
odgovornost

accuracy

accuracy
točnost

accuracy of estimate
točnost vzorčne ocene

accuracy of forecast
točnost napovedi

acoustics

acoustic trauma
akustična travma

acoustics
akustika

acoustics in construction
akustika v gradbeništvu

activity

activity
aktivnosti
dejavnosti

economic activity
dejavnost

economic activity of the employer
dejavnost delodajalca

adaptation

adaptation of workplace to disability
prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

reasonable accommodation to disability
razumne prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

adhesives

adhesives
vezivna sredstva, lepila
vezna sredstva

adjustment

adjustment
nastavitev, prilagoditev, reguliranje; nastavitev, ureditev, uravnava; zravnanje, poravnanje, poravnava

advancment of women

advancment of women
izboljšanje položaja žensk

afterimage

afterimage
optična iluzija

ghost image
optična iluzija

agenda

agenda
dnevni red

aggression

aggression
agresija, napad

agricultural machinery

agricultural machinery
kmetijski (obdelovalni) stroji, kmetijska mehanizacija

agriculture, hunting and forestry

agriculture, hunting and forestry
kmetijstvo, lov in gozdarstvo (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

air

air monitoring
monitoring zraka

monitoring of gases and vapours
monitoring plinov in hlapov

particulate monitoring
monitoring delcev

alcoholism

alcoholism
alkoholizem

allergic

allergic respiratory diseases
alergijske bolezni dihal

allowance

allowance (for night work, for overtime, for Sunday work, for work on statutory holidays and free days, for special working conditions, for years of service)
dodatek (za nočno delo, za nadurno delo / za delo preko polnega delovnega časa, za nedeljsko delo, za delo ob praznikih in na dela proste dneve po zakonu, za posebne pogoje dela, za delovno dobo)

animal

animal epithelia and urine
živalski epitelij in urin

annual

annual leave
letni dopust

annual report
letno poročilo

anthropometry

anthropometry
antropometrija, merjenje človeškega telesa

anti-discrimination

anti-discrimination law
protidiskriminacijska zakonodaja

anti-loc

anti-lock breaks
ABS zavorni sistem

apprenticeship

apprentice
vajenec

apprenticeship
vajeništvo

appropriate

appropriate signs
ustrezni varnostni znaki

approximation

approximation
približek, približna vrednost, aproksimacija

approximation error
napaka zaradi aproksimacije

asbestos

asbestos
azbest

asbestos fibres can have serious health effects if inhaled
vdihavanje azbestnih vlaken povzroča hude okvare zdravja

exposure to asbestos
izpostavljenost azbestu

health effects of exposure to asbestos
negativni učinki na zdravje zaradi izpostavljenosti azbestu

asbestos cement products

asbestos cement products
azbest-cementni proizvodi

assembly

assembly
delo v montaži

assembly belt
tekoči trak

assembly line production
montažna linija

assembly line work
delo za tekočim trakom

assembly work
delo v montaži

atypical forms of employment

atypical forms of employment
netipične oblike zaposlitve

audiogram

audiogram
avdiogram, zapis občutljivosti sluha za glasove

audiometric

audiometric testing
avdiometrični preizkus

audit

audit
presoja

average

average
povprečna vrednost, povprečje, sredina

average number of defects
povprečno število napak

average of relatives
povprečni indeks

avian influenza

avian influenza
aviarna influenca, ptičja gripa

bird flu
ptičja gripa, aviarna influenca

awareness raising

awareness raising
ozveščanje

public awareness raising
ozaveščanje javnosti

awkward

awkward posture
neroden položaj

extreme posture
prisilna drža

strenuous posture
prisilna drža

to work in awkward position
delati v prisilni drži telesa

back

back ache
težave s hrbtenico

back injury
okvara hrbtenice

bar chart

bar chart
prikaz s stolpci

basic salary

basic salary
osnovna plača

benchmarking

benchmarking
primerjalna analiza

benefit

benefit
nadomestilo, prejemek, ugodnost

unemeployment benefit
nadomestilo za primer brezposelnosti

bias

bias
pristranskost

biased sample
pristranski vzorec

biased selection
pristranska izbira

biological

biological agents
biološki dejavniki
biološka sredstva

biological monitoring

biological monitoring
biološki monitoring

bird flu

bird flu
ptičja gripa, aviarna influenca

birth rate

birth rate
stopnja rodnosti

bleach

bleach
belilo; beljenje

bone

bone fractures
zlomi

breach of duty

breach of duty
kršitev obveznosti

break

break
odmor

breaks and rests
odmori in počitki

micro break
mikro odmor

breast feeding

breast feeding
dojenje

breathing

breathing protection equipment
varovalna oprema za zaščito dihal
varovalna oprema za dihala

respiratory protective equipment
varovalna oprema za zaščito dihal
varovalna oprema za dihala

breathless

breathless
zasopel

breathlessness
zasoplost

bullying

bullying and harassment
ustrahovanje in nadlegovanje

to bully
ustrahovati oziroma nadlegovati

victim of bullying
žrtev ustrahovanja oziroma nadlegovanja

buoyancy

buoyancy equipment
reševalna oprema

burden

burden of proof
dokazno breme

burn

burn
opeklina

extensive burns
hude opekline

first-degree burn
opeklina prve stopnje

sunburn
sončna opeklina

business

business heads
vodilni delavci
delodajalci

employers
delodajalci

managers
vodilni delavci
delodajalci

bilateral

bilateral
dvostranski

bureau

Bureau
Biro

call

call centre
klicni center

carcinogens

carcinogens and mutagens
rakotvorne in mutagene snovi

career break

career break
prekinitev poklicne poti

carpal tunnel syndrome

carpal tunnel syndrome
sindrom karpalnega kanala, utesnitvena nevropatija živcev ob prehodu iz roke v dlan

case

case
zadeva, sodni primer

case is subject to legal proceedings
primer je v sodnem postopku

case study
študija primera

case-by-case examination
preučitev vsakega primera posebej

case-law
sodna praksa

case, before the Court
primer, ki ga obravnava sodišče

in Case C-49/00
v zadevi C-49/00

census

census
popis

chairperson

chairman
predsednik, predsedujoči

chairperson
predsednik, predsedujoči

chart

chart
grafikon

chemical

chemical hazard related to chemical properties
kemična nevarnost, povezana s kemičnimi lastnostmi

chemical hazard related to physical properties
kemična nevarnost, povezana s fizikalnimi lastnostmi

chemical industry
kemijska industrija
kemična industrija

chemical reaction
kemijska reakcija

chemicals

carcinogenic and mutagenic substances
rakotvorne in mutagene snovi

chemical agents
kemične snovi
kemična sredstva

chemical and biological agents
kemični in biološki dejavniki

chemical products
kemični proizvodi

chemical safety
kemijska varnost
kemična varnost

chemicals
kemikalije

dangerous substances
nevarne snovi

handling chemicals
ravnanje s kemikalijami

management of chemicals
ravnanje s kemikalijami

school chemistry laboratories
kemijski laboratoriji v šolah
šolski kemijski laboratoriji

claim for damages

claim for damages
odškodninski zahtevek

class

class
razred, skupina, kategorija

class interval
širina razreda

class mark
sredina razreda

clean

clean
čist, snažen, očiščen, opran; nepopisan

drain cleaning product
sredstvo za čiščenje odtokov

to clean
čistiti, loščiti; pospravljati; izpirati (zlato); izprazniti; prati

cleaner

cleaner
čistilec/čistilka, snažilec/snažilka; čistilo

oven cleaner
čistilo za pečice

toilet cleaner
čistilo za stranišče

clients

clients
stranke, naročniki

When carrying out risk assessment, always consider the potential presence at the workplace of employees from other businesses (e.g. cleaners, private security guards, maintenance workers) or other outsiders (e.g. clients, visitors, passers-by).
Ko pripravljate oceno tveganja, vedno upoštevajte, da so na delovnem mestu morda prisotni tudi zaposleni iz drugih podjetij (npr. čistilci, zasebni varnostniki, vzdrževalci) ali osebe, ki niso zaposlene v podjetju (npr. stranke, obiskovalci, mimoidoči).

cold

cold
mraz

collective agreement

collective agreement
kolektivna pogodba

general collective agreement
splošna kolektivna pogodba

collective bargaining

collective bargaining
kolektivna pogajanja

collective measures

collective measures (to protect workers)
kolektivni varnostni ukrepi
skupinski ukrepi

collective protection measures
kolektivni varnostni ukrepi
skupinski preventivni ukrepi

colophony

colophony (pine resin)
kolofonija (borova smola)

combat

to combat risks at source
obvladovati tveganja pri viru
obvladovati tveganje na izvoru, obvladovati tveganje na viru

combustible

combustible
vnetljivo

combustible substance
gorljiva snov

highly combustible
zelo vnetljivo

commuting

commuting accidents
nezgode pri prevozu na delo in z dela

companies

companies and organisations
gospodarske družbe in organizacije

enterprise
gospodarska družba

establishment
obrat, poslovna enota

small and medium size enterprises
majhne in srednje velike gospodarske družbe

undertaking
gospodarska družba

competition

competition
konkurenca

unfair competition
nelojalna konkurenca

comply

to comply with health and safety duties
ravnati v skladu z varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami

computer

computer
računalnik

computer-aided

computer-aided interviewing
računalniško anketiranje

computer-aided random selection
računalniška izbira

computer-aided survey
računalniško anketiranje

computer-assisted survey
računalniško anketiranje

concentration

concentration
zbiranje, združitev; osredotočenje; nasičenost, zgostitev, koncentracija; zbranost

conclusion

conclusion
sklep

conflict

conflict
spor
konflikt

construction

construction
gradbeništvo (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

construction site

construction site
gradbišče

consultation

consultation
posvetovanje

consultation with the trade unions
posvetovanje s sindikatom

consumer safety

consumer safety
varstvo potrošnikov

contamination

contamination
kontaminacija, okužba, onesnaženje

control measures

control measures
kontrolni ukrepi

control priorities

control priorities
kontrolni prednostni ukrepi

corporate

corporate social accountability
družbena odgovornost podjetij

corporate social responsibility
družbena odgovornost podjetij

corrective

corrective measures
korektivni ukrepi

correspondence

correspondence session
dopisna seja

corrosive

corrosive
jedko

corrosive substance
jedka snov

cost

cost
strošek, cena, izdatek

costs of accidents
stroški nezgod pri delu

cost-benefit analysis

cost-benefit analysis
analiza stroškov in koristi

court decision

court decision
judikat, sodna odločba

cramp

cramp
krč

heat cramp
vročinski krč

muscle cramp
mišični krč

crane

crane
žerjav

cut

cut
ureznina

ceep

CEEP
European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest

European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest
Evropski center podjetij v javnem solastništvu in podjetij v splošnem gospodarskem interesu (CEEP)

civil servant

civil servant
državni uradnik

committee of permanent representatives of the council of ministers

Committee of Permanent Representatives of the Council of Ministers
Odbor stalnih predstavnikov pri Svetu ministrov

COREPER
Odbor stalnih predstavnikov pri Svetu ministrov

council of ministers

Council of Ministers
Svet Evropske unije, Svet ministrov

council of the european union

Council of the European Union
Svet Evropske unije

court of auditors

Court of Auditors
Računsko sodišče

court of justice of the european communities

Court of Justice of the European Communities
Sodišče Evropskih skupnosti

chapter

chapter
poglavje

communications

communications
sporočila

candidate country

candidate country
država kandidatka

commissioner

Commissioner
komisar

dangerous

dangerous for the environment
nevarno za okolje

dangerous occurrence

dangerous occurrence
nevaren pojav

dangerous substances

dangerous substances
nevarne snovi

data

data
podatki

data protection
varovanje podatkov

personal data
osebni podatki

wireless data communication
brezžični prenos podatkov

deaf

deaf person
gluha oseba
glohonema oseba

deafness
okvare sluha
naglušnost

sign language interpreter
tolmač za govorico gluhih
razlagalec za govorico gluhonemih

death rate

death rate
stopnja umrljivosti

decision

decision
odločba

dehumidify

dehumidifier
razvlaževalnik

dehumidify
odvzeti vlago, dehidrirati, posušiti

demography

demography
demografija

derrick

derrick
ladijski žerjav

descale

anti-scaling agent
sredstvo za odstranjevanje kotlovca, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna

descaler
sredstvo za odstranjevanje kotlovca, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna

to descale
odstraniti kotlovec

design

design
načrt, oblika, projekt, zasnova

design and construction of equipment
načrtovanje in izdelava opreme

to design
načrtovati, oblikovati, projektirati, planirati, zasnovati

detergent

detergent
čistilen, pralen; razkuževalen; čistilo, pralno sredstvo; razkuževalo

diarrhoea

diarrhoea
diareja

difference

difference
razlika, ostanek

disability

disability organisations
invalidske organizacije

disabled

disabled persons
invalidi
invalidne osebe

disabled workers
delavci - invalidi
invalidni delavci

workers with disabilities
delavci - invalidi
invalidni delavci

disaster

disaster cleanup operation
sanacija posledic nesreče

disaster management
ravnanje v primeru naravnih nesreč

disaster relief operations
reševanje ob nesrečah

natural disaster
naravna nesreča, katastrofa, elementarna nesreča

disciplinary

disciplinary breach
disciplinski prekršek

disciplinary measure
disciplinski ukrep

disciplinary procedure
disciplinski postopek

disciplinary responsibility
disciplinska odgovornost

discomfort

discomfort
neprijeten občutek, neugodje

discrimination

discrimination
diskriminacija, zapostavljanje

indirect discrimination
posredna diskriminacija

prohibition of discrimination
prepoved diskriminacije

protection against discrimination
zaščita pred diskriminacijo

disinfectant

disinfectant
razkužilo; razkužilen

distribution

distribution
porazdelitev

division

division of labour
delitev dela

dizziness

dizziness
vrtoglavost, omotica; zbeganost

dnel

DNEL (derived no effect levels)
izpeljane vrednosti brez učinka

doctrine

doctrine
doktrina

drinking

drinking of alcohol
pitje alkohola

excessive drinking of alcohol
prekomerno pitje alkohola

driving

driving hours and waiting time
čas trajanja vožnje in počitka

drugs

drugs
droge, zdravila

policies on control of alcohol and other substances abuse
politika nadzora nad zlorabo alkohola in drugih prepovedanih substanc

dust

dust mask
maske z ustreznimi filtri

delegation of the european commission in slovenia

Delegation of the European Commission in Slovenia
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji

dg v (employment, industrial relations and social affairs)

DG V (Employment, Industrial Relations and Social Affairs)
DG V (Zaposlovanje, gospodarski odnosi in odnosi med delavci in delodajalci, socialne zadeve)

direcorates - general

DGs
generalni direktorati

Direcorates - General
generalni direktorati

decision sui generis

decision sui generis
sklep

directive

directive
direktiva

director - general

Director - General
generalni direktor

e-business

e-business
e-poslovanje

ear

ear protection must be worn
obvezna uporaba osebne varovalne opreme za varovanje sluha

early

early retirement
predčasna upokojitev

earmuffs

earmuffs
naušniki

earplugs

earplugs
ušesni čepi

education

education
izobraževanje (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

educational level

educational level
izobrazbena raven

electricity, gas and water supply

electricity, gas and water supply
oskrba z električno energijo, plinom in vodo (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

electrocution

electrocution
nezgoda pri delu s smrtnim izidom zaradi električnega toka
elektrokucija

emergency

emergency exit
izhod v sili

emergency exit sign
oznaka zasilnih izhodov

emergency procedures
ukrepanje v nujnih primerih, postopki za ravnanje v nujnih primerih

employability

employability
zaposljivost

employee

employee
delavec, zaposleni
delojemalec

employee involvement

employee involvement
sodelovanje zaposlenih

employer

employer
delodajalec

employers'

employers' associations
združenja delodajalcev

employment

employment
zaposlitev

full-time employment
zaposlitev s polnim delovnim časom

part-time employment
zaposlitev s krajšim delovnim časom

employment contract

employment contract
pogodba o zaposlitvi

employment contract for a definite period of time
pogodba o zaposlitvi za določen čas

employment contract for an indefinite period of time
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

employment contract on outwork
pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

part-time employment contract
pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

employment relationship

employment relationship
delovno razmerje

engineering

engineering control
tehnični nadzor

enterprises

enterprises
gospodarske družbe

environmental

environmental exposure controls
omejevanje izposatvljenosti okolja

environmental monitoring
okoljski monitoring

environmental pollution
onesnaženje okolja

epoxy

epoxy resins
epoksi smole, epoksidne smole

equal

equal opportunities
enake možnosti

equipment

abrasive blasting equipment
oprema za peskanje

lifting equipment
oprema za dvigovanje

ergonomically

ergonomically designed tool
ergonomsko oblikovano orodje

ergonomics

ergonomics
ergonomija

escape

escape routes
evakuacijske poti

establishment

establishment
obrat, poslovna enota

estimate

estimate
ocena

estimation
ocenjevanje

european campaign

EC 2008-2009: European Campaign on Risk Assessment / Healthy Workplaces. Good for you. Good for Business.
EK 2008-2009: Evropska kampanja za ocenjevanje tveganja / Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel.

EC 2010-2011: European Campaign on Safe Maintenance / Healthy Workplaces. Good for you. Good for Business.
EK 2010-2011: Evropska kampanja za varnost pri vzdrževalnih delih / Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za posel.

European Campaign (EC)
Evropska kampanja (EK)

european statistics on accidents at work

ESAW
European Statistics on Accidents at Work

European Statistics on Accidents at Work
evropska statistika nezgod pri delu

european statistics on occupational diseases

EODS
European Statistics on Occupational Diseases

European Statistics on Occupational Diseases
evropska statistika poklicnih bolezni

european week

European Week for Safety and Health at Work (EW)
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu (ET)

EW 2002: Working on Stress
ET 2002: Obvladajmo stres!

EW 2003: Dangerous Substances - Handle with Care
ET 2003: Nevarne snovi - Ravnaj skrbno!

EW 2004: Building in Safety
ET 2004: (V)gradimo varno(st)

EW 2005: Stop that Noise!
ET 2005: Prenehajte s tem hrupom!

EW 2006: Safe Start
ET 2006: Varen začetek

EW 2007: Lighten the Load
ET 2007: Naredite si breme lažje

excessive working hours

excessive working hours
predolg delovni čas

exercise

exercise
vaja, vadba

physical exercise
telesna vadba, gibanje

exhaust

exhaust
izpuh, izpušni plin, izpušna para

exhaust pipe
izpušna cev

existing

existing precautions
obstoječi varnostni ukrepi, veljavni varnostni ukrepi

exothermic

exothermic reaction
eksotermna reakcija

explosive

explosive
razstrelivo, eksploziv

explosive substance
eksplozivna snov

exposure

exposure action value
opozorilna vrednost izpostavljenosti (v primeru, da gre za vibracije)
mejna vrednost

exposure limit value
mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (v primeru, da gre za vibracije)
opozorilna mejna vrednost

occupational limit value
mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (v primeru, da gre za kemikalije)

external

external safety and health services
pooblaščeni strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu

extreme

extreme posture
prisilna drža

economic and social committee

Economic and Social Committee
Ekonomsko - socialni odbor

ECOSOC
Ekonomsko - socialni odbor

ESC
Ekonomsko - socialni odbor

economic and social council

Economic and Social Council
Ekonomsko - socialni svet

employment and social affairs dg

Employment and Social Affairs DG
Generalni direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve

enetosh

ENETOSH
European Network Education and Training in Occupational Safety and Health

enshpo

ENSHPO
European Network of Safety and Health Professional Organisations

enwhp

ENWHP
European Network foe Workplace Health Promotion

etuc

ETUC
European Trade Union Confederation

European Trade Union Confederation
Evropska sindikalna konfederacija (ETUC)

eu-osha

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

eurofound

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

european agency for safety and health at work

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

european commission

European Commission
Evropska komisija

european council

European Council
Evropski svet

european court of justice

European Court of Justice
Evropsko sodišče, Sodišče Evropskih skupnosti

european foundation for the improvement of living and working conditions

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

european parliament

European Parliament
Evropski parlament

european risk observatory

European Risk Observatory
Evropski observatorij tveganj

european union

European Union
Evropska unija

eurostat

EUROSTAT
Statistični urad Evropskih skupnosti, Evropski statistični urad

ec treaty

EC Treaty
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodba ES, Pogodba o Evropski skupnosti (PES)

employment act

Employment Act
Zakon o delovnih razmerjih

fact sheet

Fact sheet
bilten

fall

fall
padec

fall preventive measures
preventivni ukrepi za varovanje pred padci

safeguard provided to prevent risks of falls
nameščeno varovanje pred padci, nameščeno varovalo pred padci

to prevent work - related slips, trips and falls
preprečevanje zdrsov, spotikov in padcev pri delu

family workers

family workers
pomagajoči družinski člani (statistični pojem)

fatal

fatal accident at work
nezgoda pri delu s smrtnim izidom

financial intermediation

financial intermediation
finančno posredništvo (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

fine

fine
denarna kazen, globa

fire 1

fire alarm
požarni alarm, protipožarni alarm

fire alarm system
protipožarni alarmni sistem

fire and smoke control system
sistem za nadzor nad požarom in dimom

fire control
požarno varstvo

fire control plan
načrt gašenja

fire fighter
gasilec

fire fighting training
usposabljanje iz požarne varnosti

fire hazard
nevarnost požara

fire hydrant
požarni hidrant

fire-extinguishing equipment
gasilna oprema

fire 2

fire resistant substance
ognjevarna snov, snov, odporna proti ognju

fire safety
požarna varnost

fire safety measure
protipožarni varnostni ukrep

fire safety requirement
pravila požarne varnosti

firewall
požarni zid

first-aid

first-aid kit
oprema za prvo pomoč, omarica za prvo pomoč, pribor za prvo pomoč

first-aid measures
ukrepi za prvo pomoč

first-aid training
usposabljanje za nudenje prve pomoči

fishing

fishing
ribištvo in ribiške storitve (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

fit for work

Fit for Work
projekt "čili za delo"

flammable

flammable dust
vnetljiv prah

flammable gas
vnetljiv plin

flammable liquid
vnetljiva tekočina

flammable solid
vnetljiva trdna snov

flexible employee

flexible employee
prožni delavec

flexicurity

flexicurity
prožna varnost

flexitime

flexitime
gibljiv delovni čas

focal point

Focal Point (FOP)
informacijska točka

foot

foot
noga, stopalo

foot rest
podstavek za stopala

forecast

forecast
napoved

forecast error
napaka v napovedi

forecasting
napovedovanje

forklift

forklift
viličar

forklift truck
viličar

fragile material

fragile material
krhki materiali, krhki strešniki, krhka kritina

fragile roof

fragile roof
streha iz nenosilne kritine, lomljive streha

frequence

frequence
pogostost, frekvenca

fringe

fringe benefits
bonitete, dodatne ugodnosti

fulfilment

fulfilment of obligations
izpolnitev obveznosti

framework directive

Framework Directive
okvirna direktiva, Direktiva Sveta št. 89/391/EGS o vpeljavi ukrepov za vzpodbudo izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu z dne 12. junija 1989

gender

gender issues
enakopravnost spolov

gender mainstreaming

gender mainstreaming
integracija načela enakosti spolov

get

to get the message across
ozavestiti javnost

glare

reflection and glare
odsev in blesk

to glare
bleščati se; blesk, sij

gloves

gloves
rokavice

protective gloves
zaščitne rokavice

grease

grease
maščoba, mast, maža, mazilo

grip

grip strength
moč prijema, moč oprijema

guard

guard
varovalo

guard rails
varnostna ograja

guidance

guidance
smernica, navodilo

governing board

Governing Board
upravni odbor

green paper

Green Paper
zelena knjiga

guideline

guideline
smernica

harassment

harassment
nadlegovanje

sexual harassment
spolno nadlegovanje

hard hats

hard hats
trda pokrivala

hazard

hazards
nevarnosti

thermal hazard
toplotna nevarnost

to identify the hazards
opredelitev nevarnosti, določitev nevarnosti

hazard statement

hazard statement
stavek o nevarnosti

hazard symbols

hazard symbols
simboli za opozarjanje na nevarnost snovi
oznake nevarnih snovi

hazardous work allowance

hazardous work allowance
dodatek za delo v posebnih pogojih

health

health
zdravje

health control
zdravstveni nadzor

health insurance
zdravstveno zavarovanje

health surveillance
zdravstveni nadzor

health survey
zdravstveni pregled, zdravstvena anketa

to ruin employee's health
povzročiti okvare zdravja zaposlenih

health and social work

health and social work
zdravstveno in socialno varstvo (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

health effects

health effects of exposure to asbestos
negativni učinki za zdravje zaradi izpostavljenosti azbestu

health promotion

health promotion programmes
programi promocije zdravja

workplace health promotion
promocija zdravja na delovnem mestu

health surveillance

health surveillance
zdravstveni nadzor, nadzorovanje zdravja

healthy life-style

healthy life-style
zdrav življenjski slog

healthy workplace initiative

Healthy Workplace Initiative (HWI)
Pobuda za varna in zdravju neškodljiva delovna mesta

hearing

hearing impaired worker
delavec z okvaro sluha

hearing impairment
poslabšanje sluha

hearing loss
okvara sluha
izguba sluha

risk of noise-inducted hearing loss
tveganje okvare sluha zaradi hrupa

substances that can harm your ears
snovi, ki lahko povzročajo okvare sluha
snovi, ki lahko poškodujejo ušesa

heat

heat
toplota, vročina

heat absorption
toplotna absorbcija

heat cramp
vročinski krč

heat exhaustion
vročinska izčrpanost

heat flow
toplotni pretok

heat generator
generator toplote

heat resistant

heat resistant
toplotno odporno

thermal insulating materials
toplotnoizolacijski materiali

heating

heating appliance
grelno telo

heating installations
toplovodne instalacije

heating plant
toplarna

height

height
višina

working height
delovna višina

helmet

helmet
čelada

helmets for firefighters
gasilske čelade

hierarchy of prevention

hierarchy of prevention
hierarhija preventivnih ukrepov
hierarhija preventive

high pace of work

high pace of work
hiter tempo dela, hiter ritem dela

hmi

human-machine interface (HMI)
vmesnik med človekom in strojem

hoist

hoist
gradbeno dvigalo

holiday allowance

holiday allowance
regres za letni dopust

homework

homework
delo na domu

homeworker
delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

horeca

HORECA
gostinstvo /glej Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti/

hotels and restaurants

HORECA
gostinstvo /glej Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti/

hotels and restaurants
gostinstvo /glej Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti/

human

human errors
človeške napake

human factors
človeški dejavniki

human-machine interface

human-machine interface (HMI)
vmesnik med človekom in strojem

hwi

Healthy Workplace Initiative (HWI)
Pobuda za varna in zdravju neškodljiva delovna mesta

hygienics

hygienics
higiena, nauk o higieni

hyperpyrexia

hyperpyrexia
hiperpireksija

heading

heading
odvisno od besedila, vendar največkrat: naslov, postavka (v proračunu), tarifna številka (pri carinski tarifi), tarifna oznaka

health and safety at work act

Health and Safety at Work Act
Zakon o varnosti in zdravju pri delu

ill-fitting

ill-fitting clothing
slabo prilegajoča se oblačila

ill-fitting personal protective equipment
slabo prilegajoča se osebna varovalna oprema

impair

may impair feritility
lahko škoduje plodnosti

to impair
škoditi (zdravju)

impairments

Do not drive when your abilities are impaired, e.g. by ill health or poor vision.
Ne vozite v primeru slabših voznih sposobnosti, npr. kadar ste bolni oziroma kadar je vaš vid moten.

impaired abilities
slabše sposobnosti

impairments
okvare

physical and mental impairments
fizične in duševne okvare

inactive persons

inactive persons
neaktivno prebivalstvo (statistični pojem)

incapacity

incapacity for work
nezmožnost za delo

incentive

economic incentive
ekonomska spodbuda

economic incentive in occupational safety and health
ekonomska spodbuda na področju varnosti in zdravja pri delu

incentive
spodbuda, spodbuda za večjo storilnost

individual measures

individual measures
individualni varnostni ukrepi

individual protection measures
individualni varnostni ukrepi

individual private entrepreneur

individual private entrepreneur
samostojni podjetnik posameznik

industrial relations

industrial relations
odnosi med delavci in delodajalci
industrijski odnosi

inert

inert substance
inertna snov

information and communication technology

ICT
informacijska in komunikacijska tehnologija

information and communication technology
informacijska in komunikacijska tehnologija

information, training and consultation

information and consultation with workers
obveščanje in posvetovanje z delavci

information and training of workers
obveščanje in usposabljanje delavcev

injury

injury at work
poškodba pri delu

mode of injury
način poškodbe

occupational injury
poškodba pri delu

part of body injured
del telesa, ki je bil poškodovan

type of injury
vrsta poškodbe

inspection

inspection
inpekcija, pregled, nadzor, nadziranje, nadzorstvo

inspection and supervision
inšpekcijsko nadzorstvo

inspector

inspector
inšpektor, nadzornik

labour inspector
inšpektor za delo

institution

educational establishment
izobraževalna ustanova

health and safety institution
inštitucija na področju varnosti in zdravja pri delu

institution
inštitucija

insulation

insulation
izolacija

insulation clothes
izolacijska oblačila

insulator
izolator

to insulate noise
omejiti širjenje hrupa

insurance premium

insurance premium
zavarovalna premija

intellectual property

intellectual property
intelektualna lastnina

internship

intern
dijak / študent, ki opravlja delovno prakso

internship
delovna praksa

intimidation

intimidation
ustrahovanje

to be subject to intimidation
biti ustrahovan

investments

FDI
neposredne tuje investicije, neposredne tuje naložbe

foreign direct investments
neposredne tuje investicije, neposredne tuje naložbe

ionising

ionising radiation
ionizirno sevanje
ionizirajoče sevanje

isolated workplace

isolated workplace
izolirano delovno mesto

to work in an isolated workplace
delati na izoliranem delovnem mestu

iali

International Association of Labour Inspection (IALI)
Mednarodna zveza inšpekcij za delo

ilo

International Labour Organisation (ILO)
Mednarodna organizacija dela (MOD)

inshpo

INSHPO
International Network of Safety and Health Practitioner Organisations

interest group

interest group
interesno združenje

international association of labour inspection

International Association of Labour Inspection (IALI)
Mednarodna zveza inšpekcij za delo

international labour organisation

ILO Conventions and Recommendations
konvencije in priporočila MOD

International Labour Organisation (ILO)
Mednarodna organizacija dela (MOD)

international social security organisation

International Social Security Organisation (ISSA)
Mednarodno združenje za socialno varnost

issa

International Social Security Organisation (ISSA)
Mednarodno združenje za socialno varnost

indent

indent
alinea

interpretative communications

interpretative communications
razlagalna sporočila

item

item
točka, postavka

job

job rotation
kroženje na delovnih mestih, izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih

job sharing
delitev delovnega mesta

job demands

heavy job demands
visoke zahteve dela, visoka zahtevnost dela

job demands
zahteve dela

psychological job demands
psihološke zahteve dela

job description

job description
opis delovnega mesta

job role

job role
vsebina dela

job security

job security
varnost zaposlitve

job seeker

job seeker
iskalec zaposlitve

job title

job title
naziv delovnega mesta

joint

joint
sklep

keyboard

keyboard
tipkovnica

knife

knife
nož, rezilo

knowledge

knowledge
znanje

using knowledge helps ensure hazards are correctly spotted and workable solutions implemented
znanje omogoča odkrivanje nevarnosti in izvajanje učinkovitih ukrepov

labour court

labour court
delovno sodišče

labour dispute

labour dispute
delovni spor

labour force

labour force
aktivno prebivalstvo (statistični pojem)
delovna sila

labour force by school attainment
aktivno prebivalstvo po šolski izobrazbi

laptop

laptop
prenosni računalnik

PC
prenosni računalnik

personal computer
prenosni računalnik

largest cause

largest cause for accidents
najpogostejši razlogi za nezgode pri delu

law

act
zakon

law
zakon

layout

layout
razmestitev

legal requirement

legal requirement
zakonska zahteva

legal rights

legal rights
zakonske pravice

legislation

legislation
zakonodaja

legislation and regulation
predpisi

national legislation and guidance
nacionalna zakonodaja in smernice

practical application of legislation
izvajanje zakonodaje

liability

material liability
odškodninska odgovornost

licence

licence
licenca

life jacket

life jacket
rešilni jopič

lift

lift
dvigalo

ligaments

ligaments
vezi

light

artifical light
umetna svetloba

light
svetloba

lighting

lighting
osvetljenost (delovnega mesta), osvetlitev, razsvetljava
svetloba

overhead lighting
stropna razsvetljava

poor lighting
slaba razsvetljava

limb

limb
ud

lower limb disorders
okvare spodnjih udov

upper limb disorders
okvare zgornjih udov

links

links to national websites
povezave z nacionalnimi spletnimi stranmi, povezave do nacionalnih spletnih strani

load

Has the need for manual handling been eliminated?
Ali je ročno premeščanje bremen odpravljeno?

instructed and trained in how to lift safely
seznanjeni in usposobljeni za varno dvigovanje bremen

lifting, holding, putting down, pushing, pulling, carrying or moving of load
dvigovanje, držanje, odlaganje, potiskanje, vlečenje, prenašanje ali premikanje bremena

load
tovor, breme

manual handling
ročno premeščanje bremen

The load is evenly distributed and properly secured.
Tovor je enakomerno razmeščen in ustrezno pritrjen.

loose, friable condition

in loose, friable condition
v šibko vezanem, krhkem stanju

low back pain

low back pain
bolečine v križu

labour inspectorate

labour inspection
inšpekcija dela

labour inspector
inšpektor za delo

labour inspectorate
inšpektorat za delo

Labour Inspectorate of the Republic of Slovenia
Inšpektorat RS za delo (IRSD)

legal act

legal act
pravni akt

list

list
seznam

machine

buffing machine
stroj za mehko poliranje

grinding machine
brusilni stroj

machine tool
strojno orodje

polishing machine
polirni stroj

machinery safeguards

machinery safeguards
varovala na strojih

mainstreaming

mainstreaming occupational safety and health into education
vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje

mainstreaming OSH into education
vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje

maintainer

maintainer
vzdrževalec

maintenance

corrective maintenance
korektivno vzdrževanje

lack of maintenance
nezadostno vzdrževanje

maintenance
vzdrževanje, vzdrževalna dela

preventive maintenance
preventivno vzdrževanje

man-made vitreus fibres

man-made vitreus fibres (MMVF)
umetna mineralna vlakna

management commitment

management commitment
odgovornost vodstva

manager

board of managers
upravni odbor

business heads
vodilni delavci

employers
delodajalci

general manager
generalni direktor

line manager
vodja proizvodnje

manager
upravnik, upravitelj, vodja, oskrbnik, gospodar; direktor, poslovodja

managers
vodilni delavci

managerial style

managerial style
upravljavski slog

manual handling

Has the need for manual handling been eliminated?
Ali je ročno premeščanje bremen odpravljeno?

instructed and trained in how to lift safely
seznanjeni in usposobljeni za varno dvigovanje bremen

manual handling
ročno premeščanje bremen

manufacturing

manufacturing
predelovalne dejavnosti (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

material

Agency's material
gradivo Agencije
material Agencije

material
material

measurement

measurement
merjenje; mera, velikost

measurements
dimenzije

measures

collective measures
kolektivni varnostni ukrepi

control measures
kontrolni ukrepi

corrective measures
korektivni ukrepi

individual measures
individualni varnostni ukrepi, posamezni varnostni ukrepi

measures
ukrepi

mechanical

mechanical equipment
mehanska oprema
mehanična oprema

medical

medical care
zdravstvena oskrba, medicinska oskrba

medical certificate
zdravniško spričevalo

medical confidientiality
zdravniška molčečnost

medical record
bolniški list, zdravstvena kartoteka, zdravstvena evidenca

mental

mental and physical impairments
duševne in fizične okvare
duševna in fizična prizadetost

mesothelioma

mesothelioma
mezoteliom

micro enterprise

micro enterprise
mikro podjetje

migrant worker

migrant worker
delavec migrant

mincer

mincer
stroj za sekljanje, sekljač

minimum wage

minimum wage
minimalna plača

mining and quarrying

mining and quarrying
rudarstvo (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

mittens

mittens
palčniki

mitts

mitts
rokavice brez prstov

mixer

mixer
mešalec, mešalnica

mixture

mixture
zmes

mobbing

mobbing
trpinčenje na delovnem mestu

mobile access equipment

mobile access equipment
premična delovna oprema za dostop

mobile work equipment

minimum requirements for mobile work equipment
minimalne zahteve za premično delovno opremo

mobile work equipment
premična delovna oprema

monitoring

air monitoring
monitoring zraka

biological monitoring
biološki monitoring, biološko spremljanje

monitoring
spremljanje, monitoring, nadzor

monitoring of atmospheric pollution
spremljanje onesnaženosti zraka

monitoring of gases and vapours
monitoring plinov in hlapov

monitoring of microorganisms
monitoring mikroorganizmov

monitoring of pollutants
nadzor nad onesnaževalci

particulate monitoring
monitoring delcev

monotonous

monotonous work
enolično delo, monotono delo

static work
delo z omenjenim obsegom gibanja

mould

mould
plesen

mouse

mouse
miška

msds

muscolosceletal disorders (MSDs)
kostno - mišična obolenja , kostno - mišične okvare

muscle

muscle
mišica

muscle fatigue
utrujenost mišic

set of muscles
skupina mišic

musculosceletal disorders

musculosceletal disorders (MSDs)
kostno - mišična obolenja , kostno - mišične okvare
mišično - kostna obolenja

ministry

Ministry of Labour, Family and Social Affairs (MoLFSA)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)

member state

member state
država članica

nanotechnologies

nanotechnologies
nanotehnologije

national legislation

national legislation and guidance
nacionalna zakonodaja in smernice

nausea

hight altitude nausea
višinska bolezen

nausea
slabost (v želodcu), nagnjenje k bljuvanju, morska bolezen

night work

night work
nočno delo

noise 1

control of noise at source
obvladovanje hrupa pri viru

elimination of noise
odprava hrupa

impulse noise
impulzni hrup

long-term exposure to excessive noise
dolgotrajna izpostavljenost čezmernemu hrupu

noise
hrup

noise at work
hrup pri delu

noise level
raven hrupa

noisy workpace
hrupno delovno mesto

to insulate noise
omejiti širjenje hrupa

to remove noise sources
odpraviti vire hrupa

noise 2

disturbing noise (below 85 dB)
moteč hrup (pod 85 dB)

non-governmental organisation

non-governmental organisation (NGO)
nevladna organizacija

non-ionising

non-ionising radiation
neionizirajoče sevanje

numbness

numbness
otrplost, odrevenelost

national assembly of the republic of slovenia

National Assembly of the Republic of Slovenia
Državni zbor Republike Slovenije

national focal points network

National Focal Points Network
mreža nacionalnih informacijskih točk

non-paper

non-paper
neuradni dokument

occupational accident

accident at work
nezgoda pri delu

occupational accident
nezgoda pri delu

occupational disease

occupational disease
poklicna bolezen

occupational illness
poklicna bolezen

occupational exposure limit value

occupational exposure limit value (OEL)
mejna vrednost poklicne izpostavljenosti (v primeru, da gre za kemikalije)

occupational health service

authorised medical officer
pooblaščeni zdravnik

occupational health service
pooblaščeni zdravnik

occupational injury

injury at work
poškodba pri delu

occupational injury
poškodba pri delu

occupational risks

occupational risks
tveganja, ki izhajajo iz dela

occupational safety and health

occupational safety and health (OSH)
varnost in zdravje pri delu

safety and health at work
varnost in zdravje pri delu

office

office
služba, zaposlitev, opravilo, dolžnost, urad, pisarna, poslovalnica; ministrstvo

open plan office
skupinska pisarna

official journal

Official Journal of the European Communities
Uradni list Evropskih skupnosti, Uradni list ES

OJ
UL

older

older workers
starejši delavci
stari delavci

on-call duty work

on-call duty work
delo v pripravljenosti (dežurstvo)

on-call work

on-call work
delo v pripravljenosti

other community, social and personal service activities

other community, social and personal service activities
druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

outsourcing

outsourcing
oddajanje del zunanjim izvajalcem, zunanje izvajanje del

oven

oven
pečica, peč; sušilnica (z vročim zrakom); sterilizacijski aparat na vroč zrak

overload

to overload the vehicle
preobremeniti vozilo

overtime

overtime work
nadurno delo, delo preko polnega delovnega časa

owner

owner
lastnik

oxidiser

oxidiser
oksidant

oxidiser substance
oksidant

oecd

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj

office for official publications of the ec

Office for Official Publications of the EC
Urad za uradne publikacije ES

organisation for economic co-operation and development

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj

opinion

opinion
mnenje

pain

pain
bolečina

painful

painful position
prisilna drža

palmtop

palmtop
dlančnik

PDA
dlančnik

personal digital assistant
dlančnik

palpitation

palpitation
palpitacija

part-time

part-time employment contract
pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

participation

participation
soodločanje

workers' participation
soodločanje delavcev

passers-by

passers-by
mimoidoči

When carrying out risk assessment, always consider the potential presence at the workplace of employees from other businesses (e.g. cleaners, private security guards, maintenance workers) or other outsiders (e.g. clients, visitors, passers-by).
Ko pripravljate oceno tveganja, vedno upoštevajte, da so na delovnem mestu morda prisotni tudi zaposleni iz drugih podjetij (npr. čistilci, zasebni varnostniki, vzdrževalci) ali osebe, ki niso zaposlene v podjetju (npr. stranke, obiskovalci, mimoidoči).

permanent hearing loss

permanent hearing loss
trajna okvara sluha

temporary hearing loss
začasna okvara sluha

personal protective equipment

personal hearing protection
osebna varovalna oprema za varovanje sluha

personal protective equipment (PPE)
osebna varovalna oprema (OVO)

persons in employment

persons in employment
delovno aktivno prebivalstvo (statistični pojem)

persons in paid employment
zaposlene osebe (statistični pojem)

self-employed persons
samozaposlene osebe

photocopier

photocopier
fotokopirni stroj, aparat za fotokopiranje

phrases

risk phrases
stanadardna opozorila, stavki R

safety phrases
standardna obvestila, stavki S

physical capacity

physical and psychological capacity
telesne in psihološke sposobnosti

physical impairments

physical and mental impairments
fizične in duševne okvare
fizična in duševna prizadetost

physical risk factors

physical risk factors
fizikalni dejavniki tveganja
fizični dejavniki tveganja

physiotherapy

physiotherapist
fizioterapevt

physiotherapy
fizioterapija

pictogram

pictogram
piktogram

poisoning

poisoning
zastrupitev

policy

active employment policy
aktivna politika zaposlovanja

active labour market policy
aktivna politika trga dela

ALMP
aktivna politika trga dela

policy
politika

policy instrument
inštrument politike

policy planning
načrtovanje politike

policy-maker

policy-maker
oblikovalec politike

population

population
prebivalstvo

working age population
delovno sposobno prebivalstvo (statistični pojem)

posted workers

posted workers
napoteni delavci

posture

awkward posture
neroden položaj, nerodna drža

extreme posture
prisilna drža

posture
drža, položaj, poza; situacija, stanje

static posture
statična drža

strenous posture
prisilna drža

potential dangers

potential dangers
verjetne nevarnosti

practitioner

practitioner
strokovni delavec (na področju varnosti in zdravja pri delu)

precautionary statement

precautionary statement
previdnostni stavek

presenteeism

presenteeism
prezentizem

preventive culture

preventive culture
preventivna kultura
kultura preprečevanja

promotion of preventive culture
spodbujanje preventivne kulture

primary school

primary school
osnovna šola

printer-friendly

printer-friendly web pages
tiskanju prijazne spletne strani

private households with employed persons

private households with employed persons
zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

private sector

private sector
zasebni sektor

products

products
proizvodi

project supervisors

project supervisors
nadzorniki projekta

promotion

promotion (at work)
napredovanje (na delovnem mestu)

proof

burden of proof
dokazno breme

proof
dokaz

protective measures

fall preventive measures
preventivni ukrepi za varovanje pred padci

preventive measures
preventivni ukrepi

preventive measures should be taken
preventivni ukrepi morajo biti izvedeni

protective measures
varnostni ukrepi

psychiatrist

psychiatrist
psihiater, zdravnik za duševne bolezni

psychiatry

psychiatric
psihiatričen

psychiatry
psihiatrija, znanost o zdravljenju duševnih bolezni

psychological abuse

psychological abuse
psihično nasilje, duševno nasilje

psychological demands

psychological demands
psihološke zahteve

psychological job demands

psychological job demands
psihološke zahteve dela

psychologist

psychologist
psiholog

psychology

psychological
psihološki

psychology
psihologija; mentaliteta, duševno življenje

psychosocial risks

psychosocial risks
psihosocialna tveganja

public health

public health
javno zdravstvo

public sector

public sector
javni sektor

public works

public works
javna dela

publicity campaign

publicity campaign
promocijska kampanja

pump

condensate pump
kondenzacijska črpalka

pump
črpalka, sesalka

pump
črpati, sesati, polniti

to pump out
izčrpati, izprazniti

paragraph

paragraph
odstavek

part

part
del

point

point
točka

position paper

position paper
dokument o stališču

position paper
pogajalska izhodišča

primary legislation

primary legislation
primarna zakonodaja

real estate, renting and business activities

real estate, renting and business activities
poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

reanimation

reanimation
oživljanje

reasonable accommodation

adaptation of the workplace to the disability
prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

reasonable accommodation of the workplace to the disability
razumne prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

rehabilitation

rehabilitation oriented to the job
poklicna rehabilitacija

reimbursement

reimbursement of costs for meals during work, for travel expenses to and from work
povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov za prevoz na delo in z dela

reimbursement of costs related to work
povračila stroškov v zvezi z delom

reintegration

reintegration
ponovno vključevanje, reintegracija

relevant

relevant
pomemben

relevant information for you
informacije, ki so pomembne za vas

remuneration

remuneration for work
plačilo za delo

repair

in bad (good) repair
v slabem (dobrem) stanju

repair
popravilo, popravljanje, vzpostavitev v pravilno stanje

repetitive

Employees are exposed to repetitive hand or arm movements.
Delavci opravljajo delo, pri katerem gre za ponavljajoče se gibe rok.

repetitive hand or arm movements
ponavljajoči se gibi rok

repetitive strain injuries
poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

replacement

replace (by, with)
nadomestiti (z)

replaceable
nadomestljiv

replacement
nadomestitev, nadomeščanje, substitucija; postavitev na prejšnje mesto, zamenjava

replacement of parts
zamenjava delov

representativeness

representativeness
reprezentativnost

representativeness of trade unions
reprezentativnost sindikatov

reproduction

may cause harm to the unborn child
lahko škoduje nerojenemu otroku

may impair fertility
lahko škoduje plodnosti

reproduction
razmnoževanje

toxic for reproduction
teratogeno, strupeno za razmnoževanje

rescue route

rescue route
reševalna pot

resins

epoxy resins
epoksi smole

resins, glues / adhesives and paints
smole, lepila in barvila

respiratory

breathing protection equipment
varovalna oprema za zaščito dihal
varovalna oprema za dihala

respiratory protective equipment
varovalna oprema za zaščito dihal
varovalna oprema za dihala

respiratory sensitisers

respiratory sensitisers
povzročitelji preobčutljivosti dihal

rest and recover

relaxation and leasure
sprostitev in razvedrilo

rest and recover
počitek in obnova delovnih sposobnosti

right

right to safe and healthy work
pravica do varnega in zdravju neškodljivega dela

rinse

rinse
splaknjenje, izpiranje

rinse aid
sredstvo za izpiranje

to rinse
splakniti, izpirati (usta, posodo), izprati (perilo)

risk

Employers must take any measures needed to prevent occupational risks.
Delodajalci morajo izvesti ukrepe, potrebne za zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz dela.

occupational risks
tveganja, ki izhajajo iz dela

risk
tveganje

risk mapping
kartiranje tveganja

to eliminate or control the risks
odpraviti ali nadzorovati tveganja

risk assessment

assessment of risk
ocenjevanje tveganja

risk assessment
ocena tveganja

to carry out risk assessment
izdelati oceno tveganja

to conduct risk assessment
izdelati oceno tveganja

to identify the hazards
opredeliti nevarnosti

to look for the hazards
opredeliti nevarnosti

to monitor and review the actions
spremljati in preverjati učinkovitost izvedenih ukrepov

to record the assessment
evidentirati oceno tveganja

to review the assessment
posodabljati oceno tveganja

risk management

risk management
obvladovanje tveganja

to manage risks
obvladovati tveganja

risk of noise

risk of noise-inducted hearing loss
tveganje okvare sluha zaradi hrupa

road accidents

preventing road accidents involving heavy goods vehicles
preprečevanje prometnih nesreč s težkimi tovornimi vozili
preprečevanje cestnih nesreč s težkimi transportnimi vozili

road accidents
prometne nesreče
cestne nesreče

traffic accidents
prometne nesreče
cestne nesreče

road safety

road safety
prometna varnost
cestna varnost

road safety procedures
postopki za zagotavljanje prometne varnosti

road transport

road transport
cestni prevoz, cestni promet

road transport enterprises
gospodarske družbe, ki opravljajo prevoze v cestnem prometu

robbery

armed robbery
oborožen rop

robbery
rop

robot

microprocessor controlled robot
robot, ki ga upravlja mikroprocesor

robot
robot

roof

roof work
dela na strehi
strešna dela

routing

routing of processes
usmerjanje procesov

rubbish

rubbish
odpadki

ruin employees health

to ruin employees' health
povzročiti okvare zdravja zaposlenih

recital

recital
uvodne izjave, uvodne navedbe

recommendation

ILO Conventions and Recommendations
konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela (MOD)

recommendation
priporočilo

regulation

regulation
uredba

resolution

resolution
resolucija

resolution on national programme

Resolution on National Programme of Safety and Health at Work
Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu

rules

rules
pravilnik

rules of procedure
poslovnik

sabbatical

sabbatical
študijski dopust

safeguard

safeguard provided to prevent risks of falls
nameščeno varovanje pred padci
nameščena zaščita proti padcem

safety and health at work

health and safety requirements
zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

occupational safety and health
varnost in zdravje pri delu

safety and health at work
varnost in zdravje pri delu

to adhere to minimum workplace safety and health requirements
spoštovati vsaj minimalne zahteve glede varnosti in zdravja na delovnem mestu

to mantain a healthy and safe working environment
vzdrževati varno in zdravju prijazno delovno okolje

safety authority

safety authority
organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu

safety culture

safety culture
varnostna kultura

safety harness

safety belt
(avtomobilski) varnostni pas

safety harness
varnostni pas

safety officer

safety officer
varnostni inženir, strokovni delavec za varnost pri delu

safety representative

safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

workers' safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
predstavnik delavcev za varnost

safety statement

safety statement
izjava o varnosti

salary

salary
plača

wage
plača

sample

balanced sample
uravnoteženi vzorec

sample
vzorec

sample size
velikost vzorca

sample survey
vzorčno opazovanje

sample unit
enota v vzorcu

sampling

sampling
vzorčenje, jemanje vzorcev

sanitiser

sanitiser
razkužilo, dezinfekcijsko sredstvo

scaffold

scaffold
oder

scald

scald
oparina

scoreboarding

scoreboarding
slovenske ustreznice še ni

screen

brightness and contrast screen control
možnost za nastavitev svetlosti in kontrasta slike

flickering screen
utripajoč zaslon

screen
zaslon

seasonal work

seasonal work
sezonsko delo

seat belt

safety belt
varnostni pas

seat belt
varnostni pas

secondary school

secondary school
srednja šola

sector

education sector
dejavnost izobraževanja

sector
dejavnost

self-employed person

self-employed person
samozaposlena oseba

self-rostering

self-rostering
samorazporejanje

seniority

seniority
delovna doba

years of service
delovna doba

sensitisers

respiratory sensitisers
povzročitelji preobčutljivosti dihal

sensitisers
povzročitelji preobčutljivosti

sensitising agents
dražilne snovi

skin sensisters
povzročitelji kožne preobčutljivosti

servicing

servicing
servisiranje

set of muscles

set of muscles
skupina mišic

sexual haressment

sexual haressment
spolno nadlegovanje

shift swapping

shift swapping
menjava izmen

shift work

shift work
delo v izmenah

shop steward

shop steward
sindikalni zaupnik

shoulder

frozen shoulder
zamrznjena rama

shoulder
rama, pleče

shoulders
gornji del hrbta, hrbet

sick pay

increased sickness absence
pogostejše odsotnosti z dela zaradi bolezni

sick pay
nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni

sickness insurance

sickness insurance
zdravstveno zavarovanje

sign language

sign language interpreter
tolmač za govorico gluhih
razlagalec za govorico gluhonemih

signs

fire protection signs
opozorilni znaki za nevarnost požara

hearing protection must be worn
obvezna uporaba varoval sluha

rescue signs
znaki za reševanje

safety helmet must be worn
obvezna uporaba varovalne čelade

safety goggles must be worn
obvezna uporaba varovalnih očal

signs
znaki

silica

silica
kremen

site

construction site
gradbišče

site
delovišče

small construction site
majhno gradbišče

skin and eye damage

skin and eye damage
poškodbe kože in oči

skin sensitiser

skin sensitiser
povzročitelj kožne preobčutljivosti

slicer

slicer
rezalni stroj

sling

sling
zanka (veriga ali vrv, ovita okrog bremena)

slips

falls
padci

prevention of work-related slips, trips and falls
preprečevanje zdrsov, spotikov in padcev pri delu

slips
zdrsi

trips
spotiki

small and medium sized enterprises

small and medium sized enterprises (SMEs)
majhne in srednje velike gospodarske družbe, majhna in srednje velika podjetja

small fishing vessels

risk assessment for small fishing vessels
ocena tveganja za majhne ribiške ladje

small fishing vessels
majhne ribiške ladje

vessels
ladje

smoking

excessive smoking
prekomerno kajenje

tobacco smoking
kajenje tobaka

social assistance

social assistance
socialno varstvo

social dialogue

social dialogue
socialni dialog

social insurance

social insurance
socialno zavarovanje

social partners

social partners
socialni partnerji

social protection

social protection
socialna zaščita

social security

social security
socialna varnost

software

software
programska oprema

software requirements
zahteve programske opreme

soluble

soluble
topljiv

soluble substance
topna snov

solvent

solvent
topilo, raztopilo, razkrojilo

sound

noise
hrup

peak sound level (acute exposure)
visoka raven zvoka (akutna izpostavljenost)

sound
zvok

sound power
moč zvoka

sound pressure
zvočni tlak

spray

spray - painting gun
brizgalna pištola za nanos barve

staff

higher staff turnover
večja fluktuacija zaposlenih

staff turnover
fluktuacija zaposlenih

standards

standards
standardi

static work

static work
delo z omenjenim obsegom gibanja
statično delo

statistics

labour statistics
statistika dela

statistics
statistika

sterilisation

sterilisation
sterilizacija

storage

storage
shranjevanje, skladiščenje

strenuous

awkward posture
neroden položaj

strenuous posture
prisilna drža

stress

signaling symptoms of stress
kazanje znakov stresa, izražanje znakov stresa

stress at work
stres pri delu, stres v zvezi z delom

stress at workplace
stres na delovnem mestu

stress management
obvladovanje stresa

work-related stress
stres v zvezi z delom, stres pri delu

stressor

stressor
dejavnik stresa, stresor

strike

strike
stavka

stroke

heat stroke
toplotni udar, vročinska kap

stroke
napad, šok, kap, poškodba

student

student employment brokerage service
študentski servis

sunscreens

sunscreens with a high protection factor
varovalna sredstva za zaščito kože pred soncem z visokim zaščitnim faktorjem

sustainable development

sustainable development
trajnostni razvoj

sweating

heavy sweating
močno znojenje

sweating
znojenje

systems of work

systems of work
delovni postopki
delovni procesi

target

target
cilj

target audience
ciljna skupina

targeted
ciljno usmerjen

task rotation

task rotation
kroženje med delovnimi nalogami

telephone

telephone
telefon

telephone headset
telefonska slušalka

telephone operator
telefonist

telework

telework
delo na daljavo
teledelo

teleworker
delavec, ki dela na daljavo
teledelavec

tell-tale symptoms

tell-tale symptoms
svarilni simptomi

temperature

body temperature
telesna temperatura

slightly elevated body temperature
rahlo povišana telesna temperatura

temperature
temperatura, toplina; telesna temperatura

to have a temperature
imeti (zvišano) temperaturo, imeti vročino

temporary hearing loss

permanent hearing loss
trajna okvara sluha

temporary hearing loss
začasna okvara sluha

temporary leave scheme

temporary leave scheme
sistem začasnih odsotnosti

temporary workers

temporary workers
začasni delavci

tender

tender specifications
razpisni pogoji

tendinitis

tendinitis
vnetje kit

tendon

tendon
kita

term-time working

term-time working
delo s kratkotrajnimi prekinitvami

testing

testing
preizkus, preizkušnja; preizkušanje, testiranje

thermal

thermal hazard
toplotna nevarnost

thermal insulating materials
toplotnoizolacijski materiali

thirst

thirst
biti žejen; žejati

threat

threat
grožnja, pretnja, nevarnost

threat of adverse effects
nevarnost škodljivih vplivov

time management

time management
obvladovanje časa

time pressure

time pressure
časovni pritisk

tingle

my ears are tingling
v ušesih mi šumi

tingle
zvenenje, šumenje (v ušesu); zbadanje; ščemenje; mravljinci (v životu); srbenje; pikanje; skelenje; drhtenje

tingling sensation
občutek ščemenja

tinnitus

tinnitus
tinitus (občutek zvonjenja, piskanja ali brenčanja v ušesu)

toxic

toxic
strupeno

toxic for reproduction

may cause harm to the unborn child
lahko škoduje nerojenemu otroku

may impair fertility
lahko škoduje plodnosti

toxic for reproduction
teratogeno, strupeno za razmnoževanje

tractor

tractor
traktor

tractor in running order
traktor v stanju, pripravljenem za vožnjo

trade union

safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
sindikalni zaupnik

shop floor trade union representative
sindikalni zaupnik proizvodnih delavcev, sindikalni zaupnik delavcev v proizvodnji, sindikalni zaupnik na ravni podjetja

shop steward
sindikalni zaupnik

trade union
sindikat

trade union representative
sindikalni zaupnik, predstavnik sindikata

workers' representative
predstavnik delavcev

traineeship

trainee
pripravnik

traineeship
pripravništvo

training

to follow the instructions in accordance with the training given
upoštevati navodila v skladu z usposabljanjem

training
usposabljanje

training course
tečaj usposabljanja, program usposabljanja

training objective
cilj usposabljanja

training of adults
usposabljanje odraslih

training of personnel
usposabljanje osebja

training of trainers
šolanje nosilcev usposabljanja

transport, storage and communication

transport, storage and communication
promet, skladiščenje in zveze (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

trench collapse

trench collapse
udor zemljine

ultrasound

ultrasound
ultrazvok

unconsciousness

unconsciousness
nezavest

undeclared work

undeclared employment
neprijavljeno zaposlovanje, zaposlovanje na črno

undeclared work
delo na črno

unemployed persons

unemployed persons
brezposlene osebe

unilateral

unilateral
enostranski

unpredictable working hours

unpredictable working hours
nepredvidljiv delovni čas

unprotected

unprotected openings in buildings
nezavarovane odprtine v zgradbah

unsafe

unsafe conditions
nevarne razmere

updated

the risk assessment should be reviewed and updated regularly
oceno tveganj je treba redno preverjati in posodabljati

updated news / information
najnovejše novice / informacije

upper limb disorders

upper limb disorders
okvare zgornjih udov

vacancy

vacancy
prosto delovno mesto

varnish

varnish
lak

ventilation

displacement ventilation system
sistem izpodrivnega prezračevanja

ventilation
prezračevanje

ventilation fan
prezračevalni ventilator

ventilation opening
odprtina za prezračevanje

vibrating tool

vibrating tool
vibracijsko orodje

vibration

hand-arm vibration
vibracija dlan - roka

vibration white finger
sindrom belih prstov

whole body vibration
vibracija celega telesa

victim

victim of bullying
žrtev ustrahovanja oziroma nadlegovanja

victim of violence
žrtev nasilja

video display unit

VDU
videoterminal

video display unit
videoterminal

violence

physical violence
fizično nasilje

to consider the issue of violence
obravnavati vprašanje nasilja

victim of violence
žrtev nasilja

violence at work
nasilje pri delu

vision

vision
vid

visitors

visitors
obiskovalci, gostje

When carrying out risk assessment, always consider the potential presence at the workplace of employees from other businesses (e.g. cleaners, private security guards, maintenance workers) or other outsiders (e.g. clients, visitors, passers-by).
Ko pripravljate oceno tveganja, vedno upoštevajte, da so na delovnem mestu morda prisotni tudi zaposleni iz drugih podjetij (npr. čistilci, zasebni varnostniki, vzdrževalci) ali osebe, ki niso zaposlene v podjetju (npr. stranke, obiskovalci, mimoidoči).

visual

visual
viden, vizualen; optičen; očesen; vidljiv

visual angle
vidni kot

visual disturbances
motnje vida

visual field
vidno polje

visual nerve
vidni živec

vocational education

vocational education
poklicno izobraževanje

volatile

volatile substance
hlapna snov

vomit

vomit
zbljuvana hrana, izbljuvek; bljuvanje, bruhanje

wage

salary
plača

wage
plača

wash

to wash
(o)prati, umi(va)ti; izp(i)rati; (o)čistiti; splakniti, namočiti, zmočiti, namakati, ovlažiti, navlažiti, premočiti; preplaviti, odplaviti, odnesti (s palube, o valu, toku); izvreči (na kopno); spodkopati, izdolbsti (voda); izpirati (rudo, pesek za zlato), izplakniti; prevleči z žlahtno kovino; lahno pobarvati z vodeno barvo

washing-up liquid
deteregent za pomivanje posode

wasing powder
pralni prašek

weakness

weakness
slabost

weather conditions

weather conditions
vremenske razmere
vremenski pogoji

welfare facilities

to provide sufficient welfare facilities for workers
zagotoviti ustrezno opremljene prostore za higieno, počitek in prehrano delavcev

well-being

well-being
ugodje, dobro počutje; blaginja; blagostanje

white-collar worker

white-collar worker
pisarniški delavec

wholesale & retail, repair motor vehicles, personal & household goods

wholesale & retail, repair motor vehicles, personal & household goods
trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe (po Standardni klasifikaciji dejavnosti)

wood

wood dust
lesni prah

work

night work
nočno delo

overtime work
nadurno delo, delo preko polnega delovnega časa

telework
delo na daljavo
teledelo

to work in awkward position
delati v prisilni drži telesa

to work in positions
delo v različnih prisilnih držah telesa

work
delo

work - related disorders

work - related disorders
bolezni, povezane z delom

work assignment

work assignment
razporeditev na delovno mesto

work experience

work experience
delovne izkušnje

work on heights

work on heights
delo na višini

work organisation

to improve work organisation
izboljšati organizacijo dela

work organisation
organizacija dela
delovna organizacija

work overhead

to work overhead
delati z rokami nad glavo
delati na strehi

work permit

work permit
delovno dovoljenje

work practices

work practices
delovni postopki
delovne prakse

work site

site
delovišče

work site
delovišče

work task

work task
delovna naloga

work-life balance

work-life balance
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

work-related neck and upper limb disorders

work-related neck and upper limb disorders (WRULDs)
z delom povezane težave v vratu in zgornjih udih

worker

worker
delavec, zaposleni
delojemalec

worker's performance

worker's performance
delovna uspešnost

worker's privacy

worker's privacy
delavčeva zasebnost

workers council

workers council
svet delavcev

workers' consultation

workers' consultation
posvetovanje z delavci

workers' participation

workers' participation in management
sodelovanje delavcev pri upravljanju

workers' safety representative

health and safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu

safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
predstavnik delavcev za varnost

workers' safety representative
delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu
sindikalni zaupnik

workflow

workflow
pretok dela, potek dela, delovni proces

workforce

workforce
delavci, zaposleni
delovna sila

working age population

working age population
delovno sposobno prebivalstvo (statistični pojem)

working conditions

improving working conditions and making work sustainable throughout the life course
izboljševanje delovnih pogojev in zagotavljanje trajnostne zaposlitve skozi celotno življenje

working conditions
delovni pogoji (pojem delovni pogoji zajema tiste vsebine, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih)

working conditions
delovne razmere (pojem delovne razmere je širši od pojma delovni pogoji, saj poleg vsebin, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, zajema še varnost in zdravje pri delu, odnose med zaposlenimi itd.)

working environment

working environment
delovno okolje

working height

working height
delovna višina

working hours

compressed working hours
strnjen delovni čas

excessive working hours
predolg delovni čas

unpredictable working hours
nepredvidljiv delovni čas

working hours
delovne ure, delovni čas

working process

working process
delovni proces

working time

feasible planning of working time
izvedljivo načrtovanje delovnega časa

lost working time
izgubljen delovni čas

working hours
delovne ure

working time
delovni čas

working time accounts

working time accounts
evidence o izrabi delovnega časa

workplace

workplace
delovno mesto

workplace policy

workplace policy
politika, povezana z delovnim mestom

workplace policy regarding discrimination
politika proti razlikovanju na delovnem mestu, politika proti diskriminaciji na delovnem mestu

workplace prevention policy regarding discrimination
politika preprečevanja razlikovanja na delovnem mestu, politika preprečevanja diskriminacije na delovnem mestu

workplaces open to the public

workplaces open to the public
delovna mesta, odprta za javnost
javna delovna mesta

works council

works council
svet delavcev
delavski svet (gre za termin iz časov samoupravljanja)

workstation

workstation
delovno mesto, delovni prostor

workstation
delovna postaja (v primeru, da se izraz nanaša na uporabo računalnika)

wound

wound
rana

wrist

wrist
zapestje; spretnost v zapestju; delo z zapestjem

wrulds

work-related neck and upper limb disorders (WRULDs)
z delom povezane težave v vratu in zgornjih udih

years of service

seniority
delovna doba

years of service
delovna doba

young workers

young workers
mladi delavci
mlajši delavci

"><img src="" onerror="alert('verifikacija')">

test
"><img src="" onerror="alert('verifikacija2')">
"><img src="" onerror="alert('verifikacija3')">

Predpisi

accession treaties

Accession Treaties
pristopne pogodbe

acquis

acquis
pravni red EU

acquis communautaire
pravni red EU

act

act
zakon

act of procedure
poslovnik

act of accession

Act of Accession
akt o pristopu

annex

annex
priloga

Annex I
Priloga I

appendix

appendix
dodatek

article

article
člen

schedule

schedule
odvisno od besedila, vendar največkrat: seznam, načrt, časovni razpored, program, sistem

section

section
oddelek

secundary legislation

secundary legislation
sekundarna zakonodaja

secundary legislation
izvedbena zakonodaja

single european act (sea) (1986/87)

Single European Act (SEA) (1986/87)
Enotni evropski akt (EEA) (1986/87)

subheading

subheading
odvisno od besedila, vendar največkrat: podnaslov, podpostavka (v proračunu)

subindent

subindent
podalinea

subparagraph

subparagraph
pododstavek

subsection

subsection
pododdelek

subtitle

subtitle
podnaslov

title

title
naslov

treaties of accession

Treaties of Accession
pristopne pogodbe

treaty establishing the european atomic energy community (euratom) (1957/58)

Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom) (1957/58)
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom, PESAE) (1957/58)

treaty establishing the european coal and steel community (ecsc treaty) (1951/52)

Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC Treaty) (1951/52)
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (Pogodba ESPJ, PESPJ) (1951/52)

treaty establishing the european economic community (eec treaty) (1957/58)

Treaty establishing the European Economic Community (EEC Treaty) (1957/58)
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Pogodba EGS, PEGS) (1957/58)

treaty of amsterdam (1997/1999)

Treaty of Amsterdam (1997/1999)
Amsterdamska pogodba (1997/1999)

treaty of paris

Treaty of Paris
Pariška pogodba

treaty of rome

Treaty of Rome
Rimska pogodba

Treaty of Rome
Rimski pogodbi (če se govori o EGS in Euratomu skupaj)

treaty on european union (teu) (1992/1993)

Treaty on European Union (TEU) (1992/1993)
Pogodbo o Evropski uniji (PEU) - (1992/1993), Maastrichtska pogodba

ueapme

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises
Evropska zveza obrtnih, majhnih in srednje velikih podjetij (UEAPME)

UEAPME
European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

unice

UNICE
Union of Industrial and Employers Confederations of Europe

Union of Industrial and Employers Confederations of Europe
Zveza industrijskih in delodajalskih organizacij Evrope (UNICE)

white paper

White Paper
bela knjiga

Inštitucije

advisory committee on safety, hygiene and health protection at work

Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work
Svetovalni odbor za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu

scientific committee

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)
Znanstveni odbor za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem

scoel

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL)
Znanstveni odbor za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem

senior labour inspectors committee

Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)
Odbor glavnih inšpektorjev za delo

slic

Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)
Odbor glavnih inšpektorjev za delo

topic centre

topic centre
tematski center

translation service

Translation Service (CdT)
Prevajalska služba

who

World Health Organisation (WHO)
Svetovna zdravstvena organizacija

world health organisation

World Health Organisation (WHO)
Svetovna zdravstvena organizacija

Razno

accession country

accession country
država pristopnica

applicant country

applicant country
država prosilka

associated country

associated country
pridružena članica