Spletni slovar

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y "

Strokovni izrazi

ability to work
delovna sposobnost, zmožnost za delo

abrasive wheel
brusilni kolut

absence from work
odsotnost z dela

absence from work due to health reasons
odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov

increased sickness absence
pogostejše odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov

absenteeism
izostajanje (od dela)

absenteeism
absentizem

abuse
zloraba

alcohol abuse
čezmerno pitje alkohola, čezmerno pitje alkoholnih pijač

drug abuse
zloraba drog

person is abused, threatened or assaulted at work
oseba je pri delu deležna žalitev, groženj ali napadov

psychological abuse
psihično nasilje, duševno nasilje

substance abuse
zloraba snovi

verbal abuse
besedna žalitev, besedna razžalitev

accident
nezgoda (pri delu)
nesreča

accident at work
nezgoda pri delu
nesreča, nesreča pri delu

commuting accidents
nezgode pri prevozu na delo in z dela

fatal accident at work
nezgoda pri delu s smrtnim izidom
smrtni primer

largest cause for accidents
najpogostejši razlogi za nezgode pri delu

road accidents
prometne nesreče

accountability
odgovornost

accuracy
točnost

accuracy of estimate
točnost vzorčne ocene

accuracy of forecast
točnost napovedi

acoustic trauma
akustična travma

acoustics
akustika

acoustics in construction
akustika v gradbeništvu

activity
aktivnosti
dejavnosti

economic activity
dejavnost

economic activity of the employer
dejavnost delodajalca

adaptation of workplace to disability
prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

reasonable accommodation to disability
razumne prilagoditve delovnega mesta za delavce - invalide

adhesives
vezivna sredstva, lepila
vezna sredstva

adjustment
nastavitev, prilagoditev, reguliranje; nastavitev, ureditev, uravnava; zravnanje, poravnanje, poravnava

advancment of women
izboljšanje položaja žensk

afterimage
optična iluzija

ghost image
optična iluzija

agenda
dnevni red

aggression
agresija, napad

agricultural machinery
kmetijski (obdelovalni) stroji, kmetijska mehanizacija

agriculture, hunting and forestry
kmetijstvo, lov in gozdarstvo (po Standardni klasifikacji dejavnosti)

air monitoring
monitoring zraka

monitoring of gases and vapours
monitoring plinov in hlapov

particulate monitoring
monitoring delcev

alcoholism
alkoholizem

allergic respiratory diseases
alergijske bolezni dihal

allowance (for night work, for overtime, for Sunday work, for work on statutory holidays and free days, for special working conditions, for years of service)
dodatek (za nočno delo, za nadurno delo / za delo preko polnega delovnega časa, za nedeljsko delo, za delo ob praznikih in na dela proste dneve po zakonu, za posebne pogoje dela, za delovno dobo)

animal epithelia and urine
živalski epitelij in urin

annual leave
letni dopust

annual report
letno poročilo

anthropometry
antropometrija, merjenje človeškega telesa

anti-discrimination law
protidiskriminacijska zakonodaja

anti-lock breaks
ABS zavorni sistem

apprentice
vajenec

apprenticeship
vajeništvo

appropriate signs
ustrezni varnostni znaki

approximation
približek, približna vrednost, aproksimacija

approximation error
napaka zaradi aproksimacije

asbestos
azbest

asbestos fibres can have serious health effects if inhaled
vdihavanje azbestnih vlaken povzroča hude okvare zdravja

exposure to asbestos
izpostavljenost azbestu

health effects of exposure to asbestos
negativni učinki na zdravje zaradi izpostavljenosti azbestu

asbestos cement products
azbest-cementni proizvodi

assembly
delo v montaži

assembly belt
tekoči trak

assembly line production
montažna linija

assembly line work
delo za tekočim trakom

assembly work
delo v montaži

atypical forms of employment
netipične oblike zaposlitve

audiogram
avdiogram, zapis občutljivosti sluha za glasove

audiometric testing
avdiometrični preizkus

audit
presoja

average
povprečna vrednost, povprečje, sredina

average number of defects
povprečno število napak

average of relatives
povprečni indeks

avian influenza
aviarna influenca, ptičja gripa

bird flu
ptičja gripa, aviarna influenca

awareness raising
ozveščanje

public awareness raising
ozaveščanje javnosti

awkward posture
neroden položaj

extreme posture
prisilna drža

strenuous posture
prisilna drža

to work in awkward position
delati v prisilni drži telesa