Pravice in dolžnosti vaših otrok

Pravice in dolžnosti vaših otrok – mladih delavcev:

Vaš otrok – mlad delavec ima pravico:

  • vedeti, katere nevarnosti obstajajo na njegovem delovnem mestu, kaj mora narediti za svojo varnost in kako mora ukrepati v primeru nezgode ali v nujnem primeru;
  • odkloniti opravljanje dela, če mu grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje , ker niso bili izvedeni ustrezni varnostni ukrepi,
  • odkloniti opravljanje dela, če niso bili predhodno seznanjeni z vsemi nevarnostmi ali škodljivostmi, če niso bili deležni ustreznega zdravstvenega pregleda;
  • do informacij, navodil in usposabljanja glede varnosti in zdravja pri delu;
  • do brezplačne osebne varovalne opreme;
  • do postavljanja vprašanj, prijave morebitnih nevarnih razmer ali ravnanj ter do sodelovanja pri posvetovanju z delodajalcem o zadevah, povezanih z varnostjo pri delu.

Vaš otrok – mlad delavec ima seveda tudi nekatere dolžnosti glede dela:

  • upoštevati mora varnostne ukrepe delodajalca, uporabljati delovno opremo in osebno varovalno opremo glede na navodila delodajalca,
  • o vsaki, tudi najmanjši pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi lahko ogrozil njegovo varnost in zdravje (ali njegovih sodelavcev), mora obvestiti svoje nadrejene. Še posebej mora to storiti v primeru nezgode.
  • obvestiti mora Inšpektorat Republike Slovenije za delo (telefon: 01 280 36 60), če nevarnih razmer ne odpravijo.