Nezgode pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11) v 3. členu opredeljuje nezgodo pri delu kot nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroči poškodbo delavca.

V 41. členu zakon nadalje določa, da mora delodajalec takoj prijaviti inšpekciji dela vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. 42. člen pa nalaga Inšpektoratu Republike Slovenije za delo vodenje in upravljanje evidence prej omenjenih prijav.

Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13) podrobneje opredeljuje vrsto podatkov, ki jih je delodajalec dolžan posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov znotraj EU je bila pri pripravi pravilnika v celoti upoštevana Eurostatova metodologija za zbiranje podatkov o nezgodah pri delu (European Statistics on Accidents at Work – Methodology; ESAW).

Inšpektorat RS za delo objavlja statistične podatke o nezgodah pri delu v letnih poročilih.