Poklicna invalidnost

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) v 63. členu določa, da je invalidnost podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje.

V postopkih uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ugotavlja vzroke za nastanek invalidnosti, ki so poklicni ali nepoklicni.

Med poklicne vzroke za nastanek invalidnosti zakon uvršča:

  • poškodbe pri delu in
  • poklicne bolezni.

Mnenje o invalidnosti in vzrokih za nastanek dajejo v postopkih za uveljavljanje in varstvo pravic izvedenski organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, to so invalidske komisije I. in II. stopnje.

Iz letnih analiz o delu invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izhajajo podatki o deležu poklicnih vzrokov invalidnosti.