Poklicne bolezni

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) v 68. členu določa, da se za poklicno bolezen štejejo bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. Trenutno je še vedno v veljavi stari Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni (Uradni list RS, št. 85/03).

Za statistično spremljanje poklicnih bolezni je zadolžen Nacionalni inštitut za javno zdravje.