Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje

V EU je po podatkih Eurostata pogostost nezgod pri delu med delavci, starimi od 18 do 24 let, za več kot 40 % višja kot v drugih starostnih skupinah. Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve.

Slovenski delodajalci so v letu 2014 prijavili Inšpektoratu RS za delo 8.793 nezgod pri delu. V skoraj 10% nezgod so bili vpleteni delavci, stari manj kot 25 let.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

 • slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
 • neizkušenost mladih, ki se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
 • nepoznavanje dolžnosti delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
 • nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu;
 • vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
 • nezrelost mladih delavcev.

Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi projekte promocije varnosti in zdravja pri delu, s katerimi si prizadeva spodbuditi kulturo varnosti med mladimi v Sloveniji.

 

NACIONALNI PROGRAM UVAJANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Nacionalni program uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter Inštitutom za varovanje zdravja RS.

Namen programa je seznanjanje otrok, učencev, dijakov in študentov z osnovnimi pravili varnega dela. Program seveda nima namena postaviti varnost in zdravje pri delu v ospredje kurikuluma, saj je slednji dovolj odprt, da dovoljuje učiteljevo kreativnost, zato ga, po mnenju ministrstva, ni potrebno niti spreminjati niti dopolnjevati z vsebinami varnosti in zdravja pri delu. Ocenjuje se, da so učitelji pri svojem delu kreativni in znajo v okviru svojih predmetov učencem predstaviti tudi praktična pravila varnega dela.

Naloga programa je predvsem v tem, da vzgojiteljem in učiteljem ponudi različna orodja in pripomočke, s pomočjo katerih bodo lahko na zanimiv način mladim približali varnost in zdravje pri delu.

 

NAPO FILMI

Napo konzorcij, katerega članica je tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri Napo v filmu »Naredite si breme lažje« delu, ponuja serijo Napo animiranih filmov o osnovah varnosti in zdravja pri delu.

Napo je animiran junak in predstavlja delavca v katerikoli gospodarski dejavnosti.

Ni niti dober niti slab delavec. Pogosto krši pravila varnega dela. Gledalec se s pomočjo Napa in njegovih sodelavcev lahko pouči o osnovah varnega dela.

Seznam Napo filmov, ki so na voljo in tistih, ki so v pripravi:

 • Varen začetek,
 • Napove dogodivščine,
 • Prenehajte s tem hrupom,
 • Naredite si breme lažje!,
 • Zgodba o najboljših znakih,
 • Nevarnost: kemikalije,
 • Zaščitite svojo kožo,
 • Podrgni in povohaj … kemična tveganja,
 • Pljuča na delovnem mestu,
 • Napo pri tveganih opravilih,
 • Varnost na delovnem mestu in zunaj njega,
 • Varno vzdrževanje,
 • Čiščenje,
 • Varno na gradbišču,
 • Napo se giblje varno,
 • Delajmo skupaj!,
 • Nič smešnega ... zdrsi in padci,
 • Ko te strese stres,
 • Požarna varnost in elektrika (v pripravi; 2015). 

Pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko naročite brezplačni Napo Compendium II, ki vsebuje dva DVD-ja z dvanajstimi filmi. Naročilo lahko oddate po e-pošti: gp.mddsz@gov.si.

Če si hočete rešiti življenje, poglejte na stran Napo. Tam boste videli filmčke, ki vam bodo povedali, kako ravnati z določeno kemično snovjo.
Vid, učenec
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper
10. april 2014

Na koncu smo si ogledali še filmčke o Napu.
NAPO JE CAR!!!
Stefan, učenec
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper 

 

NAPO SPLETNO ORODJE ZA UČITELJE

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je pripravila Napo spletno orodje za učitelje, pri pripravi katerega so poleg ekspertov sodelovali tudi nekateri slovenski, irski, danski in španski učitelji, ki so orodje testirali.

Komplet uporabniku prijaznih spletnih orodij je zasnovan na Napo liku, ki na poučen, a hkrati zanimiv in slikovit način v obliki filmov in ustvarjalnih nalog osnovnošolskim otrokom predstavlja teme s področja varnosti in zdravja pri delu. Učitelji lahko orodje uporabljajo kot pripomoček pri pripravi in izvedbi učnih ur. Na voljo je naslednje gradivo: (1) »Napovi najboljši varnostni znaki«, ki je namenjeno seznanjanju otrok z varnostnimi znaki; (2) »Pazi na svoje telo z Napom«, ki je namenjeno poučevanju otrok o pomenu zaščite kože in hrbta pred vsakodnevnimi tveganji; (3) »Napov lov na nevarnosti«, ki je namenjeno seznanjanju otrok z varnostnimi in zdravstvenimi tveganji, ki so prisotna v šoli in doma.

 

IZOBRAŽEVALNE PREDSTAVE ZA OTROKE IN UČENCE O OSNOVAH VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Pod okriljem programa »Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje« je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Alešem Kolarjem, dipl. dramskim igralcem razvilo tri izobraževalne predstave o osnovah varnosti in zdravja pri delu:

 • »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«,
 • »Napo, pazi na varnost, zdravje in kapo!« ter
 • »Hrup je za ušesa strup«.

Njihov cilj je dvig varnostne kulture med mladimi.

Posamezna predstava traja približno 40 minut. Sledi ogled Napo filmov.

Ministrstvo ponuja izobraževalne predstave vrtcem in osnovnim šolam na brezplačni osnovi, pri čemer imajo prednost tisti vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih predstavniki so se predhodno udeležili seminarjev o varnosti in zdravju pri delu v šolstvu.

Izobraževalne predstave si je po oceni ministrstva doslej ogledalo več kot 10.000 slovenskih otrok in učencev.

 

IZOBRAŽEVALNA PREDSTAVA ZA OTROKE »NAPO V KRALJESTVU NEVARNIH SNOVI«

Predstava je namenjena seznanjanju starejših otrok v vrtcih in uČencev (prva triada) s piktogrami za nevarne snovi (vnetljivo, strupeno, jedko, dražilno, eksplozivno, okolju nevarno, karcinogeno) in njihovim pomenom, z nevarnostmi, povezanimi z uporabo nevarnih snovi, ter razlogi, zaradi katerih je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo.

Poleg slovenskih otrok in učencev so predstavo »Napo v kraljestvu nevarnih snovi« z navdušenjem sprejeli tudi otroci vrtca Bubamara iz Podgorice (Črna gora, 4. junij 2013) – kot tudi vodstvo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter koordinatorji nacionalnih informacijskih točk EU-OSHA iz 28 evropskih držav (Ljubljana, 14. oktober 2014).

Utrinek s predstave« Utrinek s predstave za otroke »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«, ki je bila 14. marca 2012 izvedena na osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani

 

 

 

 

Ta predstava mi je bila zelo všeč in vse nas je veliko naučila. Naučila nas je vse piktograme kot so znak za zastrupitev, znak za vnetljive snovi, da nafta škoduje živalim v morju, znak za samovnetljivost (ogenj). Zelo smo se zabavali ker predstavitev ni bila samo poučna temveč tudi zelo zabavna in smešna.
Natalia, učenka
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela-Koper
10. april 2014

 

IZOBRAŽEVALNA PREDSTAVA ZA OTROKE »NAPO, PAZI NA VARNOST, ZDRAVJE IN KAPO!« 

Predstava je namenjena učencem (druga triada). Na nevsiljiv in zabaven način jih pouči o preprečevanju zdrsov in padcev, pravilnem načinu dvigovanja težkih predmetov s tal, varni uporabi lestev, pravilnem ravnanju z ostrimi predmeti in vnetljivimi tekočinami, varnem delu z računalnikom in varni uporabi interneta, ravnanju z nasilneži, škodljivostih hrupa itd. 

Naučila sem se veliko novega. Npr. kako se pravilno dvigne škatlo, … Všeč mi je bilo, ko je najprej igral Napo, nato pa je povedal, kar je naredil narobe. To mi je bilo všeč zato, ker smo videli, kje tudi mi delamo napake. Proti koncu predstave nam je pokazal filmček o Napu in povedal, kaj on dela narobe. Meni je bila predstava zelo zanimiva. Zanimivo mi je tudi bilo, ko si lahko ponovil za njim kar je naredil prav.
Tjaša, učenka
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela-Koper
10. april 2014

 

IZOBRAŽEVALNA PREDSTAVA »HRUP JE ZA UŠESA STRUP«

Izobraževalna predstava je namenjena poučevanju učencev (druga triada) o pomenu sluha. Obravnavane so različne teme: zgradba človeškega ušesa, zakaj je hrup škodljiv, kakšne so posledice hrupa, stres kot posledica hrupa, kako vpliva hrup na učence, kako vpliva hrup na učitelje, kako preprečimo prekomeren hrup, pravilno poslušanje glasbe, kako učenci lahko pripomorejo k izboljšanju stanja na šoli itd.

Nekaj vtisov učencev 4. razreda Osnovne šole Branik, ki so si predstavo »Hrup je za ušesa strup« ogledali 7. aprila 2016:

 • Predstava je bila zelo zabavna in poučna. Naučili smo se, kako škodljiv je lahko hrup.
 • Lepo mi je bilo, ko smo gledali Napa in ko je izpustil iz posode dušik. Zelo dobro nam je pokazal, kako si moramo varovati sluh.
 • Zanimivo mi je bilo, ko je izpustil iz posode utekočinjeni dušik. Naučila sem se, da hrup zelo škodi ušesom.
 • Všeč mi je bilo, ker je gospod lepo predstavil Napa. Naučil sem se, da glasbe ne smemo imeti preveč na glas.
 • Predstava mi je bila všeč, ker je lepo igral Napa. Zanimivo mi je bilo, ko je iskal koščke ušesa, ko je izpustil raketo in utekočinjeni dušik.
 • Predstava mi je bila všeč, ker je gospod lepo igral različne vloge. Naučil sem se, da če je hrup prevelik, lahko izgubiš sluh.
 • Vse vloge je lepo zaigral. Bil je zabaven. Naučil sem se, da glasbe ne smemo imeti preveč na glas.
 • Najbolj všeč mi je bilo, ko je Napo spal, plesal in iskal koščke ušesa.
 • Všeč mi je bilo, ko je izpustil tekoči dušik, ko je vzletela raketa, ko je Napo poslušal glasbo, ko je kričal in nam pokazal uho. Veliko sem se naučil o sluhu.
 • Smešno mi je bilo, ko je zvečer sosed nabijal glasbo in ko so mu šle na živce mačke

 

SEMINARJI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2) zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

Informacije in prosojnice s predhodnega seminarja so objavljene na tej spletni strani.

 

PRIROČNIK »VAREN ZAČETEK«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS leta 2006 izdalo priročnik »Varen začetek«, ki je namenjen mladim delavcem, študentom in dijakom, pa tudi učencem višjih razredov osnovne šole. Priročnik je bil naknadno opremljen z ilustracijami avtorice Mojce Sekulič Fo in večkrat ponatisnjen.

V priročniku so na kratko predstavljene osnove varnega dela, pri čemer je poudarek dan še zlasti: obveznostim delodajalca in pravicam ter dolžnostim delavca v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, pravilnemu ravnanju z rezili in ostrimi predmeti, vročimi tekočinami, kemičnimi snovmi, stroji, pravilni rabi osebne varovalne opremo, pravilom za dviganje težkih bremen, prvi pomoči in drugim koristnim nasvetom.

Priročnik  Varen začetek  je brezplačen. V tiskani obliki ga lahko naročite na naslednjem naslovu: gp.mddsz@gov.si.

Varen začetek«

Priročnik »Varen začetek« je opremljen z ilustracijami avtorice Mojce Sekulič Fo 

PREDSTAVITEV OSNOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MLADIM OBISKOVALCEM ŠTUDENTSKE ARENE

Od leta 2006 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s študenti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo – Oddelka za tehniško varnost seznanja mlade obiskovalce Študentske arene z osnovami varnosti in zdravja pri delu. Poudarek je dan zlasti praktičnim prikazom dvigovanja težkega predmeta s tal ter navodilom za varen in zdravju neškodljiv način dela z računalniki. Obiskovalcem so na voljo tudi priročniki, DVD-ji in drugo izobraževalno gradivo.

Študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo«

Študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo – Oddelka za tehniško varnost seznanjajo obiskovalce 10. Študentske arene (2010) z osnovami varnosti in zdravja pri delu
Napo in Grega Mihalič, študent FKKT-OTV seznanjata državno sekretarko, Patricio Čular s pravili varnega dela z računalniki

Napo in Grega Mihalič, študent FKKT-OTV seznanjata državno sekretarko, Patricio Čular s pravili varnega dela z računalniki 

PUBLIKACIJE O UVAJANJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE