Raziskave Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Redne raziskave Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) so:

Z vidika varnosti in zdravja pri delu sta zanimivi zlasti prvi dve raziskavi.

 

EVROPSKE RAZISKAVE O DELOVNIH RAZMERAH

Eurofound izvaja evropske raziskave o delovnih razmerah že vse od leta 1990. Predstavljajo edinstven vir informacij o trendih na področju delovnih razmer v Evropi v obdobju zadnjih dvajsetih let. Iz podatkov 5. evropske raziskave o delovnih razmerah (2010), zbranih na podlagi anketiranja 43.000 delavcev iz 34 evropskih držav, je mogoče zaključiti, da je intenzivnost dela v Evropi še vedno visoka, čeprav se v zadnjih petih letih ni povečala. Odstotek delavcev, ki so bili v zadnjih 12 mesecih vključeni v usposabljanje, se je bistveno povečal. Malenkost večji odstotek delavcev (okoli 60 %) kot v letu 2000 ocenjuje, da bodo sposobni opravljati svoje sedanje delo tudi, ko bodo stari 60 let.

Izdane publikacije:

Anketiranje v zvezi s 6. evropsko raziskavo o delovnih razmerah je v teku in bo zaključeno leta 2015. Prvi rezultati raziskave bodo tako predvidoma objavljeni konec leta 2015.

 

EVROPSKE RAZISKAVE PODJETIJ

Eurofound je meseca novembra 2013 predstavil prve rezultate 3. evropske raziskave podjetij. Iz analize podatkov, zbranih na podlagi anketiranja več kot 30.000 podjetij iz 32 evropskih držav (EU 28, Islandija, Makedonija, Črna gora in Turčija), izhajajo naslednje ključne ugotovitve:

  • v nekaterih državah so zelo razširjene inovativne delovne prakse in socialni dialog;
  • v 63 % podjetij zaposleni prejemajo variabilen del plače;
  • 13 % podjetij poroča o pogosti odsotnosti zaposlenih z dela zaradi bolezni;
  • 63 % podjetij, ki so se pohvalila z dobrim finančnim stanjem, spodbuja inovacije;
  • 39 % podjetij težko najde zaposlene s potrebnim znanjem in spretnostmi.

Izdane publikacije:

 

DRUGE RAZISKAVE EUROFOUND, KI OBRAVNAVAJO VPRAŠANJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Konec leta 2014 sta Eurofound in EU-OSHA objavila skupno poročilo z naslovom Psihosocialna tveganja v Evropi – Razširjenost in strategije za preprečevanje. Poročilo poskuša zapletene povezave med zdravjem in delom predstaviti s pomočjo primerjalnih informacij o razširjenosti psihosocialnih tveganj med delavci, o povezavah med omenjenimi tveganji ter zdravjem in dobrim počutjem. Poleg tega poročilo obravnava možne ukrepe za obvladovanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju. Več …

EUROFOUND je izdal publikacijo Foundation Focus - Health and Work: a difficult relationship?, ki predstavlja razmišljanja ob objavi prvih rezultatov 5. evropske raziskave o delovnih razmerah (2010). Publikacija obravnava vrsto zanimivih vprašanj, kot so stres v zvezi z delom, delovni čas, delovno intenzivnost, odsotnost z dela zaradi bolezni, holistični pristop k delavčevemu zdravju itd.

EUROFOUND v zadnjih petih letih namenja veliko pozornosti povezavam med socialnim dialogom, delovnimi pogoji, kakovostjo dela in njihovim vplivom na uspešnost delavcev in podjetij. Izvajati je začela številne raziskovalne projekte za izboljšanje znanja o teh povezavah prek obširnega pregleda literature, analize podatkov 2. evropske raziskave o podjetjih in poglobljenih študij primerov. Poročilo Links between quality of work and performance temelji na 21 študijah primerov iz štirih sektorjev (elektromehanika, proizvodnja živil, finančne storitve in zavarovalniške dejavnosti ter prodaja na debelo in drobno) v šestih državah: Avstriji, Češki, Nemčiji, Franciji, Španiji in na Švedskem. Cilj te študije in celotnega svežnja raziskav je preučiti, ali in kako lahko izboljšanje kakovosti dela poveča uspešnost delavcev in podjetij. Poročilo Links between quality of work and performance je na voljo v angleškem jeziku, medtem ko je njegov povzetek na voljo tudi v slovenskem jeziku.