Kaj o stanju na področju varnosti in zdravja pri delu menijo evropski inšpektorji za delo?

EU-OSHA in SLIC sta objavila rezultate ankete, s katero sta inšpektorje za delo spraševala o tveganih poklicih in gospodarskih dejavnostih.

Inšpektorji za delo imajo najbolj celovit pregled nad aktualnim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) sta zato skupaj pripravila anketo, s katero sta inšpektorje za delo spraševala o poklicih in gospodarskih dejavnostih z visokim tveganjem. Anketiranje, v katerem je sodelovalo 2.096 inšpektorjev za delo iz držav članic EU, je potekalo leta 2021 in predstavlja prvo anketo te vrste v EU.

Analiza je pokazala, da inšpektorji za delo ocenjujejo, da sodijo med najbolj tvegane naslednje tri skupine poklicev:

  • 34,4 % anketiranih inšpektorjev za delo je navajalo, da so poklici za neindustrijski način dela (skupina 7 po klasifikaciji ISCO-08) najbolj izpostavljeni tveganjem, pri čemer prednjači področna skupina poklicev 711 – gradbinci / gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev / elektroinštalaterk); po njihovem mnenju v tej skupini poklicev prevladujejo varnostna tveganja (padci, trki, stiski, ureznine ipd.), ki jim sledijo fizična tveganja (vibracije, hrup, sevanje) in ergonomska tveganja; tveganjem so najbolj izpostavljeni začasni delavci;
  • 25,8 % anketirancev je nadalje menilo, da sodijo med tvegane poklice tudi upravljavci / upravljavke strojev in naprav, industrijski izdelovalci / industrijske izdelovalke in sestavljavci / sestavljavke (skupina 8 po klasifikaciji ISCO-08); izpostavili so zlasti dve področni skupini poklicev:
    • 812 – upravljavci / upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin ter površinsko obdelavo kovinskih delov,
    • 817 – upravljavci / upravljavke procesnih strojev za predelavo lesa in proizvodnjo papirja;
  • 22,7 % anketirancev je ocenjevalo, da so tvegani tudi poklici za preprosta dela (skupina 9 po klasifikaciji ISCO-08), še zlasti področna skupina poklicev 931 – delavci / delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela.

Analiza anketnih podatkov nadalje kaže, da sodijo med najbolj tvegana področja dejavnosti v EU-27 po mnenju inšpektorjev za delo:

  • gradbeništvo (področje F po NACE Rev. 2), pri čemer izstopa gradnja stavb (oddelek F41); v navedenem oddelku prevladujejo varnostna tveganja (padci, trki, stiski, ureznine itd.), sledijo fizična tveganja (vibracije, hrup, sevanje) in ergonomska tveganja; po oceni inšpektorjev za delo so najbolj izpostavljeni začasni delavci;
  • predelovalne dejavnosti (področje C po NACE Rev. 2), od tega najbolj proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (oddelek C25), proizvodnja kovin (oddelek C24) in obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (oddelek C16);
  • kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (področje A po NACE Rev. 2).

Rezultati ankete na splošno potrjujejo ugotovitve dosedanjih raziskav in statističnih analiz. Vendar pa so inšpektorji za delo izpostavili nekaj poklicev in dejavnosti, ki doslej niso veljale za zelo tvegane, kot je na primer zdravstvo in socialno varstvo (področje Q po NACE Rev. 2). Slednje informacije so pomembne za usmerjanje bodočih inšpekcijskih pregledov in informacijskih kampanj.

Podatki kažejo, da so vsaj v visoko tveganih poklicih in dejavnostih tradicionalna tveganja najpogostejša, medtem ko psihosocialna in biološka tveganja niso bila uvrščena visoko, čeprav jim v zadnjih nekaj letih pripisujemo vedno večji pomen. Inšpektorji za delo prav tako niso posebej izpostavili poklicnih bolezni, ki so posledica ponavljajočih se gibov ali dolgotrajne izpostavljenosti.

Trije od štirih inšpektorjev za delo (77 %) so poročali, da so med pandemijo covida-19 opravljali dodatne naloge. Ta ugotovitev je pomembna, saj poudarja pomembno vlogo inšpektoratov za delo v nacionalnih odzivih na pandemijo. Inšpektorji za delo so namreč svetovali delodajalcem in delavcem ter jim pomagali pri razvoju in izvajanju politik in programov na delovnem mestu za preprečevanje in obvladovanje okužbe s covidom-19. Inšpektorji za delo so poročali tudi o medresorskem sodelovanju pri obvladovanju pandemije. Ta ugotovitev osvetljuje povezavo med zdravjem pri delu in javnim zdravjem ter ključno vlogo, ki jo imata varnost in zdravje pri delu za družbo kot celoto.

Svet dela se zelo hitro spreminja. Pojavljajo se novi poklici in oblike dela. Nove tehnologije prinašajo nova tveganja. Delo na daljavo in delo na domu sta vedno pogostejša. Spreminja se narava tega, kar se je včasih imenovalo "delovno mesto". Zasebna gospodinjstva postajajo delovna mesta in vedno bolj se briše meja med delom in domom, kar ogroža ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Iz nekaterih ocen izhaja, da so tveganja, povezana z zdravjem, in bolezni, povezane z delom, v Evropi še vedno vzrok za približno 200.000 smrti na leto. Hitro spreminjajoče se delovno okolje zahteva posebno pozornost inšpektoratov za delo. Potrebno je usposabljanje inšpektorjev za delo, razvoj novih orodij in metod za inšpekcijske preglede.

Več informacij najdete v poročilu Labour inspectors' insights into perceived high-risk occupations and sectors in Europe: an EU-OSHA-SLIC survey, ki ga je objavila EU-OSHA.

Objavljeno dne 16. 08. 2023

Nazaj