Študentski servisi

Obvestite študente in dijake, ki prihajajo k vam po napotnice za delo, o vseh problemih glede varnosti in zdravja pri delu. Napotite jih na spletne strani, ki se nahajajo med povezavami, predvsem pa jih opozorite na naslednje spletne strani:

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sektor za varnost in zdravje pri delu
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana


Telefon: 01/369 77 00
E-naslov: gp.mddsz@gov.si
Spletni naslov: http://www.mddsz.gov.si/


Inšpektorat RS za delo
Parmova 33, 1000 Ljubljana


Telefon: 01/280 36 60
E-naslov: irsd@gov.si
Spletni naslov: http://www.id.gov.si/

 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/244 14 00
Spletni naslov: http://www.ivz.si/
 

 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

https://osha.europa.eu/sl/

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006 (na temo mladih delavcev).

https://osha.europa.eu/sl/priority_groups/young_people

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter druge inštitucije razpolagajo s številnimi brezplačnimi brošurami in priročniki, ki so primerni tudi za mlade delavce. To gradivo lahko nato razdelite med študente.

Vsaka aktivnost v smeri informiranja glede varnosti in zdravja pri delu je dobrodošla.

Študentje in dijaki bodo bolje obveščeni glede varnosti in zdravja pri delu, vi kot študentski servis pa si boste zagotovili dober sloves, in sicer kot študentski servis, ki mu ni vseeno.

 

PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI DELAVCEV – ŠTUDENTOV

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; ZVZD-1) v 3. členu opredeljuje kot delavca kot osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ter osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali osebo, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. Torej ima tudi študent, ki na podlagi napotnice študentskega servisa opravlja delo za delodajalca, status delavca v smislu predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Navedeni zakon v 36. členu nadalje določa obveznost delodajalca, da zagotavlja zdravstvene preglede delavcev, v obsegu in na način, določen s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, v nadaljevanju: pravilnik). Tako 3. člen tega pravilnika glede obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega pregleda napotuje delodajalca na oceno tveganja, s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju. Predhodni preventivni zdravstveni pregled je namenjen ugotavljanju izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.

Obseg predhodnega zdravstvenega pregleda ter vrste in obseg preiskav so določene v 6. členu pravilnika, in sicer:

  1. anamneza
  2. klinični pregled z osnovno biometrijo
  3. osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina
  4. radiografija prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi
  5. testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskava sluha s šepetom
  6. drugi usmerjeni pregledi in preiskave, ki so potrebi za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu
  7. zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.

Na podlagi zgoraj navedenega Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) meni, da je obseg pregleda in preiskav iz 1. do 5. točke obvezen za delo na vsakem delovnem mestu, pregledi in preiskave iz 6. in 7. točke pa za delo na takem delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja posebna nevarnost za zdravje delavca oziroma izpostavljenost delavca posebnim tveganjem pri delu.

Glede na to da je obseg pregleda in preiskav od 1. do 5. točke enak pregledu, ki ga študentom zagotavlja program preventivnega zdravstvenega varstva študentov, menimo, da za dela na delovnih mestih, kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za zdravje, in na delovnih mestih, kjer ni posebnih tveganj, zadošča zdravniško potrdilo, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov, ob pogoju, da je bil pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let.

Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev posebnim tveganjem pri delu, pa mora delodajalec, ki nudi delo delavcu – študentu zagotoviti pregled v celotnem obsegu iz 6. člena pravilnika, in sicer pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na podlagi priloge k citiranemu pravilniku določa izjava o varnosti za posamezno delovno mesto.

Vse navedeno velja tudi za dijake, ki delajo prek napotnice študentskega servisa. Ob tem želimo poudariti, da je pri delu dijakov potrebno upoštevati tudi posebne predpise o delu mladih (Zakon o delovnih razmerjih, Pravilni o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim snovem).