Označevanje vsebnikov in instalacij

1. Vsebniki, ki se pri delu uporabljajo za nevarne snovi ali preparate, kot so opredeljeni v direktivah 67/548/EGS in 88/379/EGS, ter vsebniki za skladiščenje takšnih nevarnih snovi ali preparatov, skupaj s pripadajočimi vidnimi instalacijami, v katerih so shranjene ali se pretakajo nevarne snovi ali preparati, morajo biti označeni (piktogram ali simbol na barvni podlagi) v skladu z omenjenima direktivama.

Določilo iz prvega odstavka ne velja za vsebnike za kratkotrajno uporabo ali za vsebnike, katerih vsebina se pogosto menja, in če se pri tem uporabijo alternativni ukrepi, npr. obveščanje in usposabljanje delavcev, s katerimi se zagotovi enaka stopnja
varnosti.

Oznake iz prvega odstavka so lahko:

  • nadomeščene z opozorilnimi znaki, ki vsebujejo enake piktograme ali simbole, kot so prikazani v seznamu opozorilnih varnostnih znakov,
  • opremljene z dodatnimi informacijami, kot so ime ali formula nevarne snovi in opis nevarnosti;
  • nadomeščene ali dopolnjene z znaki, ki so predvideni za prevoz nevarnih snovi ali preparatov, za transportne vsebnike, ki se uporabljajo na delovnem mestu.

2. Znaki morajo biti nameščeni:

  • na vidnem mestu,
  • v obliki trdnih tabel, samolepilnih etiket ali nanešeni z barvo.

3. Znaki morajo imeti ustrezen izgled in morajo biti izdelani iz materiala, ki je odporen na udarce, vodo in vremenske vplive. Pri uporabi pa morajo izpolnjevati enake zahteve kot veljajo za zahteve uporabe za znake na tablah, kot na primer glede namestitve na primerni višini, morebitne ovire v območju ogrožanja, osvetljenosti prostora ter pogoje odstranitve.

4. Označbe cevovodov morajo biti nameščene na vidnih mestih v bližini najnevarnejših mest kot so ventili in spoji, prav tako pa tudi v primernih razmakih po vsej dolžini.

5. Območja, prostori ali ograjeni prostori, ki se uporabljajo za skladiščenje večjih količin nevarnih snovi, morajo biti označeni z opozorilnimi znaki na strani ali označeni v skladu z zahtevami, ki so navedene v prvi točki tega sestavka, razen če so embalažne enote ali vsebniki že označeni z opozorilnimi znaki ustreznih dimenzij, pri čemer morajo biti velikosti tabel ter kalorimetrične in fotometrične lastnosti materialov, iz katerih so izdelane, take, da so znaki na tablah ves čas uporabe dobro vidni in razpoznavni.

Skladišča večjih količin nevarnih snovi morajo biti označena z opozorilnimi znaki za splošno nevarnost. Znaki ali označbe morajo biti v tem primeru nameščene v bližini skladiščnega prostora ali na vratih skladišča.