Mladi

Po podatkih Eurostata je v EU pogostost nezgod pri delu med delavci, starimi od 18 do 24 let, za več kot 40 % višja kot v drugih starostnih skupinah. Razlike med dejavnostmi in poklici so precejšnje. Najbolj nevarno je prvo leto zaposlitve.

Slovenski delodajalci so v letu 2014 prijavili Inšpektoratu RS za delo 8.793 nezgod pri delu. V nekaj manj kot 10% nezgod so bili vpleteni delavci, stari manj kot 25 let.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) kot razloge za pogoste nezgode pri delu med mladimi navaja:

 • slabo usposobljenost za varno opravljanje delovnih nalog;
 • neizkušenost mladih, ki se ne zavedajo tveganj, ki so jim izpostavljeni;
 • nepoznavanje dolžnosti delodajalca na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu;
 • nepoznavanje pravic in dolžnosti delavca;
 • nizka zavest o pomembnosti varnosti in zdravju pri delu;
 • vrste del in delovni pogoji, v katerih delajo mladi;
 • nezrelost mladih delavcev.

Da bi mladim omogočili varen začetek poklicne poti, jim je treba privzgojiti kulturo varnosti.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 • MDDSZ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvaja aktivnosti v okviru programa uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje.
 • MDDSZ je skupaj z NIJZ natisnilo priročnik  Varen začetek , ki vsebuje osnovne informacije o varnosti in zdravju pri delu, namenjene mladim delavcem, dijakom in študentom. Priročnik v tiskani obliki lahko naročite na naslednjem naslovu: gp.mddsz@gov.si.
 • MDDSZ je z namenom spodbujanja prizadevanj za varen in zdrav začetek poklicne poti mladih objavilo spletišče Varen začetek, na katerem so na voljo informacije za učence, dijake in študente, mlade delavce, delodajalce in starše.
 • EU-OSHA je uredila spletno mesto Varen začetek, ki je namenjeno mladim ter njihovemu varnemu in zdravemu začetku poklicne poti ter seznanjanju z različnimi tveganji na delovnih mestih. 
 • V letu 2006 je potekala evropska kampanja Varen začetek, katere cilj je bil spodbuditi prizadevanja za varen začetek poklicne poti ter vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževalne programe na vseh ravneh. V kampanji je sodelovala tudi Slovenija.
 • Risani film Varen začetek prikazuje priljubljenega junaka Napa v različnih situacijah, v katerih se znajde večina začetnikov na delovnem mestu.
 • EU-OSHA: bilten Facts št. 101 – Promocija zdravja med mladimi delavci – Povzetek primerov dobre prakse 

 

POVEZAVE