Dolžnosti delodajalca

Za varnost in zdravje delavcev je odgovoren delodajalec.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

zjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

Delodajalec mora na podlagi ocene tveganj sprejeti in izvesti potrebne ukrepe za varnost in zdravje otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Posebno pozornost mora nameniti:

 •  opremljanju in načrtovanju delovnega mesta
 • naravi, stopnji in trajanju izpostavljenosti fizikalnim, biološkim in kemičnim škodljivostim, psihološkim ter drugim obremenitvam
 • obliki, vrsti in uporabi delovne opreme, strojev, aparatov in naprav ter načinu, s katerim z njimi rokujejo,
 • načrtovanju delovnih procesov in operacij ter organizaciji dela
 • stopnji izobraževanja, usposabljanja in inštrukcij pri mladih osebah.

Delodajalec mora mlade osebe oziroma mladostnike obvestiti o možnih tveganjih in o vseh ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. O možnih tveganjih ter vseh ukrepih za otrokovo varnost in zdravje mora delodajalec obvestiti tudi otrokove zakonite zastopnike. Delodajalec mora zagotoviti varovalne in preventivne ukrepe za zdravo in varno delo otrok ter mladostnikov, ki je primerno njihovi starosti. Pri tem mora vključiti pooblaščenega zdravnika, strokovne delavce in druge strokovne službe.

Na delovnih mestih, kjer iz ocene tveganja izhaja tveganje za varnost, telesno ali duševno zdravje ali za razvoj mladih oseb, mora delodajalec zagotoviti reden zdravstveni nadzor in predhodne ter obdobne zdravstvene preglede mladih oseb. Obdobni usmerjeni zdravstveni pregledi se opravijo v obdobju, ki je navedeno v oceni tveganja in ni daljše od enega leta.

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti tako, da:

 • poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, naloge varovanja zdravja pri delu pa pooblaščenemu zdravniku;
 • sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva,
 • sprejme ukrepe za zagotavljanje prve pomoči in evakuacije v primeru ogroženosti;
 • obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za poškodbe in zdravstvene okvare, ki so povezane z njimi ter izdaja navodila za varno delo;
 • usposablja delavce za varno delo;
 • zagotavlja delavcem sredstva in opremo za osebno varnost pri delu in njihovo uporabo, če sredstvo za delo in delovno okolje, kljub varnostnim ukrepom ne zagotavlja varnosti in zdravja pri delu;
 • zagotavlja periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme;
 • zagotavlja zdravstvene preglede delavcev.

 Temeljna načela, ki jih mora upoštevati delodajalec:

 • izogibanje tveganjem;
 • ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti;
 • obvladovanje tveganj pri njihovem viru;
 • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod;
 • zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja;
 • prilagajanje tehničnemu napredku;
 • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
 • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
 • dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi;
 • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Dolžnosti delodajalca do osnovnošolcevsrednješolcev in dijakov ter mladih delavcev.

Glede vseh delavcev (seveda tudi mladih delavcev) morate upoštevati zahteve predpisov, in sicer predvsem:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in podzakonski predpisi

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07)

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Uradni list RS, št. 82/2003 )