Publikacije

PUBLIKACIJE MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Publikacije Plakati Druge publikacije MDDSZ Mednarodne publikacije

Publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so brezplačne. Večina publikacij je na voljo v prostorih recepcije ministrstva, naročiti pa jih je mogoče tudi po e-pošti gp.mddsz@gov.si.

Publikacije prevzamete v vložišču MDDSZ med delavnikom, od 7.30 do 15.00 ure, po predhodni e-poštni potrditvi.

 • Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (MKK)
 • Smernice so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Te praktične smernice je razvil nemški Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu, v celoti pa jih je povzela in prilagodila zakonodaji s področja varnosti pri delu Republike Slovenije Zbornica varnosti in zdravja pri delu. (*Smernice niso na voljo v tiskani obliki).

 • Moj kemijski vodnik - Priporočila
 • Moj kemijski vodnik: uporaba dobre prakse je pogosto preprost, hiter in učinkovit način upoštevanja splošnih predpisov za varno ravnanje s kemikalijami. Primeri dobre prakse, ki so opisani v nadaljevanju, vključujejo namige in nasvete o ukrepih, s katerimi se lahko zmanjšajo in nadzorujejo tveganja.

 • Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom
 • Priročnik obravnava težave pri štirinajstih najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

 • Varen začetek
 • Priročnik MDDSZ in NIJZ Varen začetek vsebuje osnovne informacije o varnosti in zdravju pri delu, namenjene mladim delavcem, dijakom in študentom.

 • Proč z bolečinami v hrbtu
 • Priročnik MDDSZ  Proč z bolečinami v hrbtu vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem na poljuden način približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

 • Umetna optična sevanja
 • Priročnik MDDSZ Umetna optična sevanja vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi umetnih optičnih sevanj. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred umetnimi optičnimi sevanji. 

 • Varnost pri vzdrževalnih delih
 • Priročnik MDDSZ  Varnost pri vzdrževalnih delih vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji pri vzdrževalnih delih. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pri vzdrževalnih delih.

 • Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi
 • Praktične smernice MDDSZ za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi na preprost način podajajo razlago pojma "mejna vrednost". Opredeljujejo vse vrste mejnih vrednosti in pojasnjujejo nekatere najpomembnejše pojme, povezane z mejnimi vrednostmi.

 • Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Praktične smernice MDDSZ za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi podajajo poenostavljeno metodo za oceno tveganja in so namenjene predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem. Pripravljene so na podlagi praktičnih smernic, razvitih na ravni Evropske unije, kakor tudi nacionalnih praktičnih smernic in metodologij, ki so jih razvile druge države članice EU.

 • Prenehajte s tem hrupom!
 • Priročnik MDDSZ  Prenehajte s tem hrupom! vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje sluha.

Plakati MDDSZ so na voljo iz naslednjih področij varnosti in zdravja pri delu:

 • Psihosocialna tveganja
 • Nevarne snovi
 • Gradbeništvo
 • Osebna varovalna oprema
 • Izobraževanje
 • Jezikovne ovire
 • Kmetijstvo/gozdarstvo

DRUGE PUBLIKACIJE MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Druge publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ne sodijo v okvir varnosti in zdravja pri delu.

Publikacije s področja varnosti in zdravja pri delu, katerih izdajatelji so člani nacionalne mreže EU-OSHA

PUBLIKACIJE EVROPSKE KOMISIJE (EK)

PUBLIKACIJE EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

 

PUBLIKACIJE EVROPSKE FUNDACIJE ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH RAZMER (EUROFOUND)

 

PUBLIKACIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (ILO)

 

PUBLIKACIJE DRUGIH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ