Ženske in moški

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu ocenjuje, da v delovnem življenju žensk in moških obstajajo bistvene razlike, ki vplivajo na njihovo varnost in zdravje pri delu. Razlike v delovnih pogojih med spoloma se odražajo v zdravstvenih statistikah. Raziskave in ukrepi morajo upoštevati dejansko delo, ki ga opravljajo moški in ženske, ter razlike v izpostavljenosti in delovnih pogojih.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) organiziralo mednarodno konferenco Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti (Kongresni center Brdo, 14. oktober 2019). Na konferenci je tekla razprava o tem, kako se delovna mesta in delo moških ter žensk razlikujejo glede na delovne pogoje in kakovost delovnih mest. Te razlike namreč vplivajo na tveganja, s katerimi se na delovnem mestu srečujejo moški in ženske, kar se v praksi pogosto podcenjuje ali spregleda.


  Vse pravice v zvezi s prezentacijami, ki so objavljene spodaj, so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

  dr. Jorge CABRITA (Eurofound): Enakost spolov pri delu  EN   SL

  dr. Greet VERMEYLEN (Evropska komisija): EU politike na področju enakosti spolov: vprašanja, povezana z zdravjem in delom  EN   SL

  dr. Laurent VOGEL (ETUI): Poklicne bolezni žensk  EN   SL

  dr. Elke SCHNEIDER (EU-OSHA): Z delom povezane zdravstvene težave žensk, poklicni rak, rehabilitacija – EU-OSHA vidik spolov  EN   SL


  dr. Alessandro MARINACCIO (INAIL): Razlike med spoloma na področju poklicne izpostavljenosti rakotvornim snovem in pojavnost raka med italijanskimi delavkami in delavci  EN   SL


  dr. Isabella BILETTA (Eurofound): Ko so na delovnem mestu diskriminirani moški  EN   SL

  Katja DRAKSLER (KIMDPŠ): Vpliv prestrukturiranja na zdravje žensk v tekstilnem podjetju
 • Avtorji raziskave ugotavljajo, da med delavci narašča delež starejših žensk. Navajajo primere dobre prakse nekaterih podjetij (med njimi je tudi Revoz d.d., Novo mesto), ki uspešno izvajajo politike in ukrepe, namenjene izboljšanju poklicnega življenja starejših delavk, pri čemer ugotavljajo, da podjetja na splošno posvečajo premalo pozornosti tej problematiki. Raziskava prispeva k razbijanju predsodkov o starejših delavkah, ki jih navkljub demografskim izzivom gojijo nekateri delodajalci.

 

POVEZAVE